Výberové konanie

Radi by sme Vám oznámili konanie výberových konaní dňa 19.6.2017 na nasledujúce pracovné miesta:

 • jedno miesto na pozíciu odborný garant komunitného centra o 9:00 hod.
 • jedno miesto na pozíciu odborný pracovník komunitného centra o 10:00 hod.
 • jedno miesto na pozíciu pracovník komunitného centra o 11:00 hod.
 • – v priestoroch Komunitné centrum Jánovce, Hlavná 29, 92522 Veľké Úľany.

  a

  • jedno miesto pre odborného pracovníka komunitného centra o 12:30 hod.
   – v priestoroch TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec

  Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.6.2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

  Zároveň by sme Vás chceli pozvať (prípadne Vami menovaného zástupcu) na toto výberové konanie za člena komisie. Za každú inštitúciu môže byť menovaný iba jeden zástupca, ktorý preukáže, že vystupuje v mene inštitúcie, ktorá ho do komisie menovala (napríklad listom podpísaným nadriadeným vedúcim zamestnancom menovaného alebo štatutárnym orgánom organizácie, potvrdzujúcim e-mailom a pod. – vzor menovacieho dekrétu zasielame v prílohe).

  Oznam o výberovom konaní spolu so všetkými informáciami nájdete TU (pre pozície v Jánovciach) a TU (pre pozície v Senci).

  PhDr. Elena Kopcová, PhD.
  štatutárna zástupkyňa
  TENENET o.z.,Lichnerova 41, Senec
  (sociálna a psychologická poradňa)
  0907 154 601

  ena@tenenet.sk
  www.tenenet.sk