Akreditácia SPO

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

V našej sociálnej poradni chceme poskytovať poradenstvo a pomoc v rámci sociálno-právnej ochrany detí podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a neskorších doplnených predpisov (§10, §11 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), § 11 ods. 2 písm. a), b), c), §11 ods. 3 písm. b), c), d), §12 ods. 1 písm. b), c), d), §13 ods 1.).

Hlavným cieľom projektu vo vzťahu k cieľovej skupine je ponúknuť deťom a mladým ľuďom voľbu zdravého životného štýlu ako alternatívu k nezdravým návykom, ktoré si osvojujú v prostredí dysfunkčných rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

Prostredníctvom nízkoprahového programu pre deti a mládež, konkrétne formou individuálneho aj skupinového poradenstva, tréningom sociálnych zručností, skupinových klubových aktivít, terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou a rôznych komunitných akcií chceme deťom a mladým ľuďom ako predstaviteľom novej generácie v Senci a blízkom okolí pomôcť pochopiť dôležitosť správnych rozhodnutí pre ich ďalší život a podporiť ich v nádeji, že nepriaznivé životné podmienky a prostredie dysfunkčnej rodiny, v ktorom vyrastajú, môžu prekonať a že sami dokážu zmeniť vlastnú budúcnosť k lepšiemu.

Na stiahnutie: Akreditácia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže (.pdf)