Akreditácia SPO

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

V rámci rozhodnutia o udelení akreditácie MPSVR SR nášmu subjektu TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, IČO: 42255015 na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
– Č.sp.: 4269/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §11 ods. 1 písm. a-f, §11 ods.2 písm. a-c, §11 ods.3 písm b-d, §12 ods.1 písm b-d, §13)
– Č.sp.: 20224/2015-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §17 ods.4, §27 ods.4)
– Č.sp.: 11167/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2016 (podľa §11 ods.3 písm b) bod 1 a 2, §44 a) ods.1 písm a) a b) bod 1 a 2)

poskytujeme v našej sociálnej poradni poradenstvo a pomoc pri sociálno-právnej ochrane detí podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a neskorších doplnených predpisov (§10, §11 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), § 11 ods. 2 písm. a), b), c), §11 ods. 3 písm. b), c), d), §12 ods. 1 písm. b), c), d), §13 ods 1.)

Hlavným cieľom projektu vo vzťahu k cieľovej skupine je ponúknuť deťom a mladým ľuďom voľbu zdravého životného štýlu ako alternatívu k nezdravým návykom, ktoré si osvojujú v prostredí dysfunkčných rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

Prostredníctvom nízkoprahového programu pre deti a mládež, konkrétne formou individuálneho aj skupinového poradenstva, tréningom sociálnych zručností, skupinových klubových aktivít, terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou a rôznych komunitných akcií chceme deťom a mladým ľuďom ako predstaviteľom novej generácie v Senci a blízkom okolí pomôcť pochopiť dôležitosť správnych rozhodnutí pre ich ďalší život a podporiť ich v nádeji, že nepriaznivé životné podmienky a prostredie dysfunkčnej rodiny, v ktorom vyrastajú, môžu prekonať a že sami dokážu zmeniť vlastnú budúcnosť k lepšiemu.

Na stiahnutie: