Akreditácia SPO

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

Tento oznam je v rámci rozhodnutia o udelení akreditácie nášmu subjektu TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, IČO: 42255015 na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
– Č.sp.: 9968/2013-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2013, predĺžené rozhodnutím č.sp.4269/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §11 ods. 1 písm. a-f, §11 ods.2 písm. a-c, §11 ods.3 písm b-d, §12 ods.1 písm b-d, §13)
– Č.sp.: 20224/2015-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §17 ods.4, §27 ods.4)
– Č.sp.: 11167/2016-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2016 (podľa §11 ods.3 písm b) bod 1 a 2, §44 a) ods.1 písm a) a b) bod 1 a 2)

Na stiahnutie: