Aby šport nebolel…

Poslaním občianskeho združenia TENENET o.z. je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou.

V súčasnosti realizujeme sociálne projekty vzdelávania neziskových organizácií v oblasti zakladania chránených dielní a následne viaczdrojového financovania neziskových organizácií (sponzoring, fundraising, projektový manažment), zvyšovania tržieb z predaja výrobkov chránených dielní verejnosti. Naším poslaním je sociálnymi inovatívnymi projektmi prispievať k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku. Preto aj tento projekt je pokračovaním série vzdelávaní zameraných na zdravotne postihnutých ľudí. Predkladaný projekt nadväzuje na tieto už realizované aktivity:

 • web stránka – www.abysportnebolel.sk – je už prevádzkovaná s celoslovenskou pôsobnosťou a výbornou čítanosťou s dosahom až do Čiech,
 • konferencia – Aby Šport Nebolel – realizovaná v roku 2011 a 2012 s aktívnou účasťou odborníkov v jednotlivých oblastiach z celého Slovenska a Čiech,
 • Jednotlivé workshopy – už prebiehajú

Hlavný garant projektu: MUDr. BERGENDIOVÁ Katarína, PhD.

Pracuje ako klinický imunológ a alergológ v neštátnom zariadení Pneumo-Alergo Centrum a ako konziliárny lekár slovenského olympijského tímu pre vrcholových, ale aj výkonnostných športovcov pre alergické ochorenia a imunológiu v príprave na OH a iné významné športové podujatia. Ošetruje napr. Veroniku Zuzulovú, Dominiku Cibulkovú, Elenu Kaliskú, Janu Dukátovú, Pavla Hurajta, Alenu Procházkovú, Martinu Kohlovú, Ivanu Kmeťovú a množstvo iných.

Má dve špecializačné atestácie z klinického odboru pediatrie a klinickej imunológie a alergológie a odbornú skúšku z odboru funkčnej diagnostiky. V roku 2002 obhájila na LFUK dizertačnú doktorandskú prácu „Šport a imunitný systém“. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu z nového odvetvia športovej imunológie, ako jediná na Slovensku.

Je autorkou množstva odborných publikácii v domácich aj zahraničných časopisoch a prednáša na našich aj zahraničných kongresoch. So športovým tímom SR sa ako lekárka výpravy zúčastnila OH 2004 v Aténach, na OH 2008 v Pekingu a na OH 2010 vo Vancouveri.

Aktivity projektu:

 • web stránka – www.abysportnebolel.sk
 • konferencia – Aby Sport Nebolel
 • jednotlivé workshopy
 • príručka pre športovcov

Personálne zabezpečenie projektu:

 • MUDr. Bergendiová Katarína – hlavný garant projektu
 • Sedláček Miroslav – organizácia konferencie a workshopov
 • Beláková Renáta – manažér vzdelávania
 • + externí spolupracovníci

Časový plán projektu:

 • web stránka – Dlhodobý projekt – je už prevádzkovaná
 • konferencia – Aby Sport Nebolel – 9.2.2013
 • jednotlivé workshopy – priebežne 2012-2013
 • príručka pre športovcov – chystaná na rok 2013

Cieľová skupina projektu:

Aktívna časť obyvateľstva, ktorá sa venuje rekreačne športu s celoslovenskou pôsobnosťou spolu so zdravotne postihnutými ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú alebo majú záujem o aktívny šport.

Ciele a prínos projektu:

 • zameranie sa na rozšírenie a skvalitnenie ponuky ďalšieho vzdelávania, určeného širokej verejnosti v problematike zdravia a zdravého životného štýlu, orientované na rozvoj a podporu zdravia človeka
 • vzdelávanie na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu a prevencie civilizačných chorôb pomocou športu, zdravej výživy a dostatočnej regenerácie u aktívnej časti obyvateľstva
 • prepojenie teoretických poznatkov o zdravom životnom štýle s fyzickou aktivitou
 • zlepšenie fyzického aj psychického stavu aktívnej časti obyvateľstva a zdravotne postihnutých jedincov

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zameranie sa na rozšírenie a skvalitnenie ponuky ďalšieho vzdelávania, určeného širokej verejnosti v problematike zdravia a zdravého životného štýlu, orientované na rozvoj a podporu zdravia človeka. Projekt je určený pre aktívnu časť obyvateľstva, ale aj pre zdravotne postihnutých a v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, výživy a pohybových aktivít nadväzuje na Ženevskú dohodu a Helsinskú deklaráciu. Tematické celky sú zamerané na prevenciu a naplňovanie zdravého a kvalitného života, ktorý je jednou z podmienok zlepšovania pracovnej výkonnosti a spoločenského uplatnenia. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi z celej SR, ale aj ČR.

Podporte nás:

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2920863326 / 1100

Viac informácií nájdete aj tu – Aby šport nebolel…

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *