Vieme pracovať a nie žobrať!

Finančne podporený sociálny projekt z Nadácie Orange, 2012
 
Tento projekt nadväzuje na predchádzajúci získaný grant zameraný na sociálne vzdelávanie zdravotne postihnutých ľudí v zakladaní chránených dielní a viaczdrojovom financovaní. Tvorí tak nielen súvislú koncepčnú líniu vzdelávania v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku za účelom zlepšenia ich pracovných podmienok, ale aj dôležitú iniciatívu o inovatívne sociálne zmeny pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých a ich integráciu do spoločnosti. Tento projekt má ambíciu pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku v prospech pochopenia a vôle pristupovať k zdravotne postihnutým ľuďom ako k rovnocenným partnerom v spoločnosti. Jeho pokračovaním bude vytvorenie on-line dištančnej sústavy vzdelávaní a individuálnych poradenstiev na komplexnej web stránke o chránených dielňach a zamestnávaní zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku.

Predkladaným projektom by sme chceli prispieť k efektívnejšiemu zameraniu manažmentu ako aj samotných zdravotne postihnutých zamestnancov chránených dielní na zvyšovanie tržieb predajom vlastných výrobkov a služieb, po ktorých by bol väčší dopyt. Odborným vzdelávaním „Zvýšenie tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní“, zameraným na produkt manažment, marketing a PR spolu s praktickými ukážkami a skúsenosťami z prostredia chránených dielní, na ktorých sa zúčastnia a budú aktívne vstupovať formou individuálneho aj skupinového poradenstva aj zdravotne postihnutí dobrovoľníci už z prosperujúcich chránených dielní a z radov študentov sociálnej práce a pracovnej psychológie, by sme chceli motivovať samotných zdravotne postihnutých ľudí k aktívnemu prístupu zlepšovania existenčných podmienok vlastných chránených dielní, v ktorých sú zamestnaní a tým aj prispievať k spoluzodpovednosti a demokratickému prístupu vedenia chránených dielní.

Vypracované produktové portfólia zapojených minimálne 10 chránených dielní ako prezentačné materiály pre zákazníkov z radov verejnosti a firiem s viac ako 20 zamestnancami v rámci zadávania zákazky náhradného plnenia budú tvoriť záverečnú skúšku vzdelávania. Výstupy projektu spolu so základmi školenia ako aj praktickými príkladmi a najčastejšími otázkami a odpoveďami budú spracované na webovej stránke žiadateľa, kde už v súčasnosti pracujeme na obsahu komplexného rozsahu problematiky zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku (legislatíva, súčasný stav chránených dielní a ich zameranie, postup pri zadaní zákazky náhradného plnenia, vedecko-výskumné zistenia z domáceho aj zahraničného prostredia, príklady dobrej praxe atď.). Výstupy tohto projektu na webovej stránke budú slúžiť ako podklady pre komplexnejšie dištančné vzdelávanie a on-line poradenstvo v efektívnom manažmente chránených dielní za účelom zvyšovania tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní na Slovensku, ktoré chceme realizovať v budúcnosti.

Ciele projektu (v bodoch):

 • zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov (zdravotne postihnutí ľudia) do spoločenského diania (trh práce, zamestnávanie) a aktívne ho ovplyvňovať (chránené dielne budú komunikovať s verejnosťou a firmami a presviedčať ich o plnohodnotnej rovnocennosti ponukou svojich kvalitných výrobkov a služieb, pričom firma nemusí vynakladať financie navyše, len efektívnejšie a adresnejšie vynaloží povinné odvody),
 • posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti meniť a ovplyvňovať svoju životnú situáciu (zvýšením vlastných tržieb budú chránené dielne nielen finančne ale aj mentálne samostatnejšie),
 • aktivizovať potenciál jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a zvyšovať tak ich šance na začlenenie sa do spoločnosti (nevyhnutná aktivizácia, motivácia, tvorivé myslenie a schopnosť efektívnej komunikácie s verejnosťou a propagovať služby chránenej dielne)

Aktivity na dosiahnutie cieľov:

 • manažment projektu (jún-október 2012) – príprava vzdelávania (tematická a lektorská triedna kniha, spôsob zapojenia dobrovoľníkov, rozposlanie pozvánok medzi chránené dielne a zber prihlášok, zabezpečenie priestorov a techniky atď.), organizácia vzdelávania (realizácia s podpismi lektorov, dobrovoľníkov a účastníkov, fotodokumentácia zo vzdelávania a praktické výstupy), monitoring a hodnotenie úspešnosti projektu (vypracovávanie priebežnej a záverečnej správy z projektu spolu s dokladovaním účtovných dokladov)
 • vzdelávanie „Zvýšenie tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní“ (júl-september 2012) – realizácia 50 hodinového odborného školenia za účasti dobrovoľníkov už existujúcich a prosperujúcich chránených dielní pre 10-20 účastníkov – manažérov a samotných zdravotne postihnutých zúčastňujúcich sa na rozhodovaní, výrobe alebo prevádzke služieb a administratíve chránených dielní, záverečnou prácou účastníkov budú vypracované produktové portfólia ako prezentačné materiály pre zákazníkov z radov verejnosti a firiem s viac ako 20 zamestnancami v rámci zadávania zákazky náhradného plnenia
 • individuálne poradenstvo vo zvyšovaní tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní (júl-september 2012) – realizované prostredníctvom dobrovoľníkov aj priamo v teréne a v prostredí zapojených chránených dielní
 • výber a zverejnenie základov vzdelávania projektu spolu s praktickými príkladmi a najčastejšími otázkami a odpoveďami na web stránke žiadateľa (júl-október 2012) – budú spracované na webovej stránke žiadateľa, kde už v súčasnosti pracujeme na obsahu komplexného rozsahu problematiky zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku (legislatíva, súčasný stav chránených dielní a ich zameranie, postup pri zadaní zákazky náhradného plnenia, vedecko-výskumné zistenia z domáceho aj zahraničného prostredia, príklady dobrej praxe atď.)
 • medializácia výstupov projektu (september – október 2012) – informácie o podporenom projekte budú zverejnené v regionálnych médiách (mesačník Senčan, na web stránke žiadateľa, prípadne podľa záujmu aj v TV Markíza v hlavnom spravodajstve alebo v spravodajstve Slovenského rozhlasu)

Cieľová skupina projektu

 • primárna cieľová skupina – 10-20 účastníkov z chránených dielní (manažéri a zdravotne postihnutí zamestnanci zúčastňujúci sa na rozhodovaní a administratíve organizácie)
 • sekundárna cieľová skupina – ďalší záujemcovia o efektívnejší ekonomický manažment chránenej dielne z radov samotných zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku alebo ich blízkych príbuzných či priateľov, ktorí by chceli zvýšiť tržby z predaja výrobkov a služieb svojich chránených dielní
 • terciárna cieľová skupina – široká verejnosť, ktorá sa dozvie o možnostiach chránených dielní a zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku

Publikácie k sociálnemu projektu nájdete tu.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *