ZŤP vedia, chcú a môžu pracovať!

Finančne podporený sociálny projekt z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, 2012

 

V rámci sociálneho projektu „Zdravotne postihnutí ľudia vedia, chcú a môžu pracovať!“ prebehli v termínoch 21.-25.mája 2012 a 18.-22.júna 2012 dva programy sociálneho vzdelávania.

Informácie o priebehu, fotografie a spätné audioväzby účastníkov si môžete prezrieť a vypočuť po kliknutí tu: Sociálne vzdelávanie

 

Stručná charakteristika projektu:
Predkladaný projekt má za cieľ vzdelávať sociálne organizácie zamerané na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec v možnosti riešenia ich nezamestnanosti zakladaním chránených dielní, pričom reálnym výstupom projektu bude minimálne 20 ľudí vyškolených odborným vzdelávaním, pozostávajúcim z 2 modulov po 5 dňových školeniach zakladania chránenej dielne a fundraisingu, ako aj praktický manuál postupu založenia chránenej dielne spolu s písaním sociálneho projektu ako základu viaczdrojového financovania sociálnej organizácie. Skupinové vzdelávanie budú prekrývať individuálne poradenstvá a to aj priamo v potenciálnych priestoroch novozakladajúcich chránených dielní. Zapojením štátnej správy z pozície Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako poskytovateľa štátneho príspevku pomoci pre chránené dielne a tiež mestského úradu v Senci ako zástupcu samosprávy projekt vytvára predpoklad efektívneho modelu tvorby komunitného sociálneho partnerstva so sociálnymi organizáciami na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom ako ohrozenej skupine obyvateľstva sociálnym vylúčením opäť sa začleniť na trh práce. Dôležitou súčasťou je tiež výskum zamestnanosti a nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí v jednotlivých okresoch Slovenska v súvislosti s možnosťami trhu práce a v konfrontácii štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnej poisťovne o pridelených invalidných dôchodkoch, ktorý bude realizovaný s pomocou študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

 

Hlavné ciele projektu:
• Zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov (zdravotne postihnutí ľudia) do spoločenského diania (trh práce, zamestnávanie) a aktívne ho ovplyvňovať (založením chránenej dielne to len začína, budú nútení komunikovať s verejnosťou a firmami a presviedčať ich o plnohodnotnej rovnocennosti ponukou svojich kvalitných výrobkov a služieb, pričom firma nemusí vynakladať financie navyše, len efektívnejšie a adresnejšie vynaloží povinné odvody),
• Posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti meniť a ovplyvňovať svoju životnú situáciu (mnohí zdravotne postihnutí si zakladajú chránené dielne a pozitívnym príkladom, svojpomocou môžu pomôcť ďalším zakladať chránené dielne),
• Aktivizovať potenciál jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a zvyšovať tak ich šance na začlenenie sa do spoločnosti (nevyhnutná aktivizácia, motivácia, tvorivé myslenie a schopnosť efektívnej komunikácie s verejnosťou a propagovať služby novej chránenej dielne)

 

Cieľové skupiny projektu:
Primárna cieľová skupina – minimálne 10 pracovníkov sociálnych neziskových organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, z ktorých niektoré majú síce sídlo v Bratislave alebo Trnave, ich členovia však pochádzajú z okresu Pezinok a Senec a rozmýšľajú o založení chránenej dielne (ILCO klub, Klub vozíčkárov, Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža, Slovenský zväz telesne postihnutých na Slovensku, Nezábudka n.o. atď.), minimálne 10 záujemcov o založenie chránenej dielne z iných ako
sociálnych organizácií
Sekundárna cieľová skupina – ďalší záujemcovia o založenie chránenej dielne z radov samotných zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku alebo ich blízkych príbuzných či priateľov, ktorí by chceli založiť chránenú dielňu
Terciárna cieľová skupina – široká verejnosť, ktorá sa dozvie o možnostiach chránených dielní a zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku

 

Aktivity projektu a časový harmonogram:
Vzdelávanie sociálnych organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec v možnosti riešenia ich nezamestnanosti zakladaním chránených dielní – 5 – dňové školenie bude pozostávať z týchto tém – zakladanie chránených dielní, možnosti ďalšieho financovania chránených dielní, regionálne a komunitné sieťovanie v záujme pomoci chránenej dielni, praktické rady pre činnosť chránených dielní a postavenie plánu tvorby chránenej dielne, marketing a manažment chránených dielní
Vzdelávanie sociálnych organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec v možnosti riešenia viaczdrojového financovania ich organizácie fundraisingom – 5 – dňové školenie bude pozostávať z týchto tém – sociálny projekt v systéme manažmentu organizácia ako prostriedok inovácie, projektový manažment, štruktúra sociálneho projektu, výstavba konkrétnych plánov sociálneho projektu, viaczdrojové financovanie sociálneho projektu
Individuálne poradenstvo pre účastníkov vzdelávania v priestoroch odborného vzdelávania, ale aj priamo v teréne v priestoroch potenciálnych novo-vznikajúcich chránených dielní
Vytvorenie komunitného sociálneho partnerstva – vzájomnou spoluprácou štátnej správy (UPSVAR v PK, SC), samosprávy (MsÚ Senec) a neziskového sektora (sociálne organizácie zamerané na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec) v procese vzdelávania pomôcť k tvorbe efektívnejších riešení problémov zdravotne postihnutých ľudí v regióne
• Príprava a vydanie praktického manuálu postupu zakladania chránenej dielne na Slovensku a možnostiach spolupráce v rámci komunitného sociálneho partnerstva, ktorý bude slúžiť aj iným záujemcom o založenie chránenej dielne na Slovensku
• Príprava a vydanie praktického manuálu postupu prípravy, písania a realizácie sociálneho projektu na Slovensku, ktorý bude slúžiť aj iným záujemcom o písanie sociálnych projektov a ich viaczdrojové financovanie
• Príprava a realizácia výskumu zamestnanosti a nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí v jednotlivých okresoch Slovenska v súvislosti s možnosťami trhu práce a v konfrontácii štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnej poisťovne o pridelených invalidných dôchodkoch, ktorý bude realizovaný s pomocou študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

 

Kritériá hodnotenia úspešnosti projektu:
Kvantitatívne – 2 odborné vzdelávania po 5 dní s minimálne 20 účastníkmi zo sociálnych organizácií, 2 praktické manuály zakladania chránenej dielne a fundraisingu, minimálne 40 hodín individuálneho poradenstva, založenie minimálne 1 chránenej dielne, podanie minimálne 10 žiadostí o grant účastníkmi vzdelávania, výsledky štatistického rozboru výskumu zamestnanosti a nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí s návrhmi na konkrétne riešenia v jednotlivých okresoch Slovenska v jednotlivých okresoch Slovenska
Kvalitatívne – rozvoj profesionálnych zručností odborníkov pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím, šírenie informácií o zamestnávaní zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku, pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *