Chudoba a zamestnanie

Projekt je financovaný z programu EÚ – Erasmus+ prostredníctvom Iuventa. Prebieha od 1.9.2014 do 31.8.2016.

Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód. Konkrétne sa zameriava na sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo 100 mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami ohrozených chudobou v dôsledku ich nezamestnanosti, ako pilotnému projektu v okresoch Pezinok a Senec.

Zamestnávateľom, ktorí sú povinní zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím z radov podnikateľov aj mestským a obecným samosprávam poskytneme poradenstvo zakladania inovatívnych podnikateľských modelov a efektívnejšieho využívania náhradného plnenia adresnou podporou vybranej chránenej dielne a ich konkrétnych mladých ZP zamestnancov z regiónu či tvorby nového pracovného miesta pre mládež so špeciálnymi potrebami priamo u nich na pracovisku. Minimálne v projekte budú vystupovať v roli pracovísk praxe, kde prejdú v projekte zapojení a osobitne dopredu zaškolení zdravotne postihnutí mladí ľudia zácvikom priamo u vybraného zamestnávateľa s potenciálom vytvoriť nové pracovné miesta pre nich.

Chudoba a zamestnanie

Súčasťou projektu je aj zapojenie dobrovoľníkov – študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce. Budú vykonávať tandemovú skupinovú prácu aj terénnu sociálnu prácu pod supervíziou a budú nápomocní pri tvorbe metodík a formulárov premietnutých do elektronického systému evidencie sociálneho prípadu klienta. Zúčastneným dobrovoľníkom bude na konci projektu vystavený youthpass ako certifikát o absolvovaní neformálneho vzdelávania a nadobudnutia vybraných kompetencií.

Národní partneri projektu sú verejné inštitúcie (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok a Senec, Bratislavský samosprávny kraj, Mestské a obecné úrady okresov Pezinok a Senec, Špeciálne základné a praktické školy pre ZP deti a mládež, Katedra sociálnej práce PdFUK Bratislava, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava atď.), zástupcovia sociálnych neziskových organizácií (Zariadenia podporovaného bývania okresov Pezinok a Senec, Betánia n.o., Merema n.o., DSS Ingegra, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, EPIC n.o., SÚPZ atď.) ako aj zástupcov súkromného sektora (členovia AmCham, členovia Business Leaders Fora, členovia Klub 500 a ďalších zamestnávateľských zväzov a únií atď.).

Uvedení partneri podľa zamerania svojej činnosti v projekte poskytujú pomoc pri výbere mladých zdravotne postihnutých zo svojich klientov, pomoc pri nastavení metodík a formulárov poradenského procesu s klientmi, terénneho sociálno-pracovného poradenstva zamestnávateľom, pri obsahovej náplni kariérneho poradenstva na špeciálnych ZŠ, pomoc pri pláne a príprave praxí so zdravotne postihnutými študentmi, supervíziu, aktívnu účasť na pracovných stretnutiach tvorby regionálnej medzisektorovej siete pomoci podporovaného zamestnávania spolu s posúdením návrhu modelu zamestnávania zdravotne postihnutých mladých ľudí priamo na otvorenom trhu práce a vyjadrením spätnej väzby, expertízy a lektoring vo vzdelávaní, účasť na tvorbe medzinárodného strategického partnerstva a pomoc pri príprave politických odporúčaní a návrhov na legislatívne zmeny.

Pozn.: V projekte sme zamestnali 2 absolventov VŠ, konkrétne psychológie a sociálnej práce, ktorých mzdy čiastočne refunduje štát prostredníctvom aktívneho opatrenia trhu práce (NP XXXVII-2) v termíne od septembra 2014 do augusta 2015. Okrem toho sme prijali na absolventskú 6-mesačnú prax ďalšiu absolventku sociálnej práce z UPSVR Trnava a nakoľko spokojní, podpísali s ňou pracovnú zmluvu, aby hneď po absolventskej praxi prešla do pracovného pomeru (od apríla 2015).

» Viac informácií o projekte nájdete tu.

Chudoba a zamestnanie

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *