Case manažment rodín so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou

Podpora oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie programov a odborných metód práce zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávaných v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane programov na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých v otvorenom prostredí. Projekt nadväzuje na minuloročný projekt Komunitné kluby a terény novej generácie, ktorého hlavným cieľom bolo vo vzťahu k cieľovej skupine ponúknuť deťom a mladým ľuďom voľbu zdravého životného štýlu ako alternatívu k nezdravým návykom, ktoré si osvojujú v prostredí dysfunkčných rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce, individuálneho aj skupinového poradenstva, tréningom sociálnych zručností, skupinových klubových aktivít, terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou a rôznych komunitných akcií chceme deťom a mladým ľuďom ako predstaviteľom novej generácie v Senci, Galante a vo Veľkých Úľanoch a blízkom okolí pomôcť pochopiť dôležitosť správnych rozhodnutí pre ich ďalší život a podporiť ich v nádeji, že nepriaznivé životné podmienky a prostredie dysfunkčnej rodiny, v ktorom vyrastajú, môžu prekonať a že sami dokážu zmeniť vlastnú budúcnosť k lepšiemu.

Posunom tohto pôvodného projektu do špecifickejšej odbornej práce v tomto nadväzujúcom projekte je cielená spolupráca viacerých odborníkov našej poradne so zameraním sa na špecifické problémy jednotlivých členov rodiny (napr. dr. Kopcová robí vstupný pohovor s detským klientom a jeho rodinou, psychodiagnostiku, stanovuje ciele výkonu opatrení SPO, rozdeľuje úlohy medzi kolegyne so špecifickým zameraní, ako napr. sociálna kurátorka dr. Sninčáková rieši návrh na výživné alebo návrh na úpravu stretávania sa v rozvedenej rodine, psychoterapeutka dr. Galátová upravuje psychoterapeuticky vzťahové väzby u matky s deťmi, ako školská psychologička podáva návrhy na integráciu dieťaťa ako žiaka v škole, terénna sociálna pracovníčka Nigorvičová spolupracuje s výchovnými poradcami a zástupcami škôl, je prvo-kontaktnou osobou pre dieťa, naši dobrovoľníci hľadajú otcovi zamestnanie telefonicky ale aj cieleným kontaktom potenciálneho zamestnávateľa s informáciou a pomocou vytvorenia nových pracovných miest s využitím štátnych príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce s pomocou UPSVR SC a PK a GA atď.).

Ďalším posunom projektu oproti predchádzajúcemu roku je zameranie sa na celé rodiny so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou (ako sú deti so zdravotným postihnutým alebo deti so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými problémami, deti a mládež ohrozené zneužívaním drog a alkoholu, závislé deti a mládež od drog a alkoholu atď.).

V rámci poradne v Senci sme prostredníctvom výkonu opatrení SPOaSK poskytli naše služby celkovo 135 rodinám (z 142 dospelých a 85 detí a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia – z chudobných rodín v hmotnej núdzi, integrovaní v základnej škole z dôvodu problémov v učení alebo v správaní, zdravotne postihnuté deti a mladí ľudia, bývalé týrané deti a mladí ľudia, ktorých nám poslali sociálne kurátorky z úradu práce sociálnych vecí a rodiny či zo škôl výchovní poradcovia atď.). Prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa venovali 11 klientom a prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 100 klientom. Na pravidelnej systematickej báze pracovalo 26 dobrovoľníkov vo veku 18-25 rokov aj z dôvodu ich univerzitného štúdia sociálnych vied a odborných praxí u nás.

V rámci Komunitného centra v Jánovciach sme celkovov komunitnom centre poskytli systematicky naše služby 230 klientom (61 klientom špecializované sociálne poradenstvo v rámci KC, 46 klientov bolo začlenených do dobrovoľníckych programov, 1 klientka doučovanie, 8 detí sa zúčastnilo denného detského tábora v rámci nízkoprahových programov pre deti a mládež a 95 klientov sú účastníci našich voľnočasových aktivít ako krúžkov maliarsky, tanečný, spevácky, šikovné ruky, cyklo/turistický, kino/čitateľský, fit pre seniorov, klavír, mladí zdravotníci atď.). V komunitnom centre sme počas roka mali 99 skupinových a 15 komunitných aktivít, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2089 občanov komunity z okresu Galanta. Okrem služieb komunitného centra sme prostredníctvom výkonu opatrení SPOaSK poskytli naše služby celkovo 41 rodinám (z toho 67 detí a 69 dospelých) prostredcnítvom špecializovaného sociálneho poradenstva 45 klientom a prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 41 klientom.

Podporený pre poradne v okresoch Senec a Galanta zo zdrojov:

  • Bratislavský samosprávny kraj – 8 300 EUR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 8 000 EUR
  • Trnavský samosprávny kraj – 4 979 EUR
  • Mesto Senec – 3 000 EUR