Chudoba a zamestnanie

Projekt bol zameraný na hľadanie a praktické overenie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti 40 mladých ľudí so ZP prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód – kariérne poradenstvo vrátane psychologickej diagnostiky osobnostného, sociálneho a pracovného potenciálu a rozvoja, tréning sociálnych zručností, voľba vhodného spôsobu uplatnenia na pracovnom trhu, zakladania chránenej dielne/pracoviska, prechod do nového zamestnania a sprevádzanie adaptačnou fázou na pracovisku. Výstupom je on-line kurz zvyšovania pracovných zručností s videonahrávkami modelových situácií na pohovoroch u zamestnávateľa či priamo potenciálne konfliktné či záťažové situácie na pracovisku.
 

   

Accenture nadačný fond – Nadácia Pontis podporil náš projekt s názvom Chudoba a zamestnanie (zmluva č.ACC15_01) vo výške 2 000 EUR na rok 2015.