Návšteva EÚ parlamentu v Bruseli

EP0 Zástupcovia, zamestnanci a dobrovoľníci občianskeho združenia TENENET navštívili 3. júna 2015 Európsky parlament v Bruseli.. Návšteva bola podporená priamo Európskym parlamentom prostredníctvom sektorovo sponzorovanej návštevy.

Počas návštevy nás sprevádzal Martin BUKNA, ktorý je zamestnancom Európskeho parlamentu, Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu, Oddelenie návštev a seminárov. Návštevy sa zúčastnilo 22 ľudí, prevažne so Slovenskej republiky, ale aj dobrovoľníci z Bulharska, Španielska, Kazachstanu a USA, ktorí v súčasnosti pôsobia v EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorej členom je aj TENENET, o.z.

Členov skupiny informoval najmä o štruktúre, právomociach, úlohe a histórii Európskeho parlamentu a predstavil i celý proces tvorby európskej legislatívy a nastolil plodnú diskusiu, do ktorej sa účastníci návštevy aktívne zapojili. Pán Bukna počas návštevy povedal, že „aj my môžeme ovplyvňovať legislatívu platnú v celej EU prostredníctvom našich europoslancov, ktorých môžeme priamo osloviť“. V nadväznosti na túto návštevu sa stretli predstavitelia TENENETu, o.z. v Senci s pani europoslankyňou Janou ŽITŇANSKOU, (Členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci), ktorej záujem bol natoľko veľký, že navštívila priestory TENENETU v Senci.

EP1 TENENET o.z. vzniklo 19.8.2011. Poslaním občianskeho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou.

V súčasnosti realizuje sociálny projekt „Chudoba a zamestnanie“, ktorý je financovaný z programu EÚ – Erasmus+ prostredníctvom Iuventy. Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód.

EP3 TENENET o.z. je členom Sociofóra Nadácie na podporu sociálnych zmien SOCIA, Americkej Obchodnej Komory v SR a tiež už spomínanej medzinárodnej organizácie EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorá je neziskovou mimovládnou organizáciou poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, zastupuje názory viac ako 10 000 poskytovateľov sociálnych služieb a je ich zastrešujúcim združením v EÚ.

EP2 Hlavným cieľom EASPD je podpora rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom účinných a vysoko kvalitných systémov služieb. EASPD je partnerom a priamo spolupracuje s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Radou Európy, Organizáciou spojených národov.

Viac informácií:
TENENET, o.z.
Lichnerova 41, 903 01 Senec
+421 2 2020 0033
www.tenenet.sk
info@tenenet.sk