Seniori deťom

Seniori detom 1Projekt „Seniori deťom“ sme realizovali s finančnou podporou fondu GSK v období od 1.1.2015 do 30.6.2015. Realizáciou sme chceli prispieť k zapojeniu seniorov z mesta Senec do programu vzdelávania s cieľom vyškoliť ich ako dobrovoľníkov pri poskytovaní pomoci deťom s poruchami učenia a správania.

Projektovým zámerom bolo rozšíriť rady dobrovoľníkov v meste Senec, prispieť k aktívnemu starnutiu seniorov a zefektívniť trávenie voľného času detí s poruchami učenia a správania. Prostredníctvom nášho projektu sme vytvárali priestor pre nadviazanie a udržiavanie sociálneho kontaktu nielen pre seniorov, ale aj pre deti, čím sme sa snažili prispieť k rozširovaniu praktických zručností detí a tým aj zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v budúcnosti. Poslaním projektu bolo prepojiť dve sociálne skupiny klientov ohrozených sociálnym vylúčením.

Pokúsili sme sa prepojiť dve sociálne skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, deti a seniorov. Snažili sme sa prispieť k efektívnemu tráveniu voľného času detí s poruchami učenia a správania sa a to prostredníctvom účasti na tvorivých dielňach. Prostredníctvom vytvoreného vzťahu s našimi dobrovoľníkmi – seniormi a ich vplyvu na deti, odovzdávaním svojich životných skúseností, nezištnej pomoci(napr. v procese učenia) a spoločnej kolektívnej činnosti prispievame aj k osobnostnému rastu detí, čím sa im do budúcnosti zvýšia šance pre uplatnenie sa na trhu práce.

Seniori vystupovali v projekte nielen ako nástroj pomoci pre deti, ale taktiež sme sa zamerali aj na vzdelávanie seniorov prostredníctvom sociálno-psychologických výcvikov a to s cieľom poskytnúť im nielen vzdelávanie, ale zamerať sa aj na aktivizáciu ich osobnostných a profesionálnych zručností na pomoc iným zraniteľným skupinám. Zároveň sme vzdelávaním a dobrovoľníckou činnosťou seniorov prispeli aj k ich aktívnemu starnutiu.

Seniori detom 2 Za najväčší prínos tohto projektu považujeme vzájomnú „výpomoc“ dvoch sociálnych skupín ohrozených sociálnym vylúčením, kedy účasť seniorov na sociálno-psychologickom výcviku potrebnom pre dobrovoľnícku činnosť a samotné plánovanie a účasť na tvorivých dielňach podporovali aktívne starnutie, na druhej strane účasť detí s poruchami učenia a správania na tvorivých dielňach a nadviazanie kontaktu so seniormi malo pozitívny vplyv na zefektívnenie trávenia voľného času detí, získavanie praktických zručností od seniorov čo môže mať v budúcnosti vplyv napríklad aj na väčšiu uplatniteľnosť týchto detí na trhu práce.

Inovatívnosť

Do projektu sme sa snažili vniesť inovatívnosť a to prostredníctvom počítačových technológií, ktoré sme využili ako nástroj zisťovania angažovanosti a očakávaní (formou on-line dotazníka pred začatím spolupráce) ako aj nástroj hodnotenia (on-line dotazník po ukončení spolupráce). Seniorom sme sa snažili prácu na počítači priblížiť aj v rámci sociálno-psychologického výcviku, kde mali možnosť v rámci sebapoznávania vypracovať si viacero psychologických testov, ktoré sú voľne dostupné na internete. Inovatívnosť sme vniesli aj do hodnotenia samotného priebehu projektu a nadobudnutia nových zručností u seniorov a to prostredníctvom videonahrávky hodnotenia spokojnosti samotných seniorov, kedy potvrdili, že sa im podarilo nadobudnúť také počítačové zručnosti, ktorými predtým nedisponovali.

Merateľnosť

Úspech a naplnenie cieľa samotnej realizácie projektu sa nám podarilo zmerať prostredníctvom dvoch on-line dotazníkov. Pred začatím spolupráce sme zisťovali očakávania seniorov od spolupráce s našim združením. Na základe vyjadrenia seniorov sme tieto očakávania identifikovali ako pomoc deťom z menej podnetného prostredia a nadobudnutie nových zručností. Prostredníctvom hodnotiaceho on-line dotazníka sa nám podarilo odpozorovať nadobudnutie očakávaní a cieľov. Seniori vyjadrili svoju spokojnosť so spoluprácou a realizáciou projektu, identifikovali nadobudnuté zručnosti a to najmä v oblasti počítačových zručností.

Udržateľnosť

Silnou stránkou realizovaného projektu je najmä jeho udržateľnosť. Podarilo sa nám splniť stanovený cieľ a síce rozšíriť rady dobrovoľníkov zo skupiny seniorov v meste Senec na pomoc iným sociálnym skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením. Na základe vytvorenia vzťahu medzi skupinou seniorov a deťmi s poruchami učenia a správania sa seniori plne identifikovali a zhostili role dobrovoľníkov, a vyslovili nám svoju účasť na pomoc deťom aj v budúcnosti. Najbližšie plánujeme outdoorové aktivity pre deti počas letných prázdnin.
 Logo_GSK_14

Vďaka získanej finančnej podpore Fondu GSK sa nám podarilo vytvoriť stabilnú a udržateľnú podpornú sieť dobrovoľníkov z radov seniorov v meste Senec a tým prispieť nielen k aktivizácií seniorov, ale aj k efektívnemu tráveniu voľného času detí s poruchami učenia a správania. Podarilo sa nám prepojiť tieto dve sociálne skupiny ohrozených sociálnym vylúčením k vzájomnej pomoci, podpore a obohateniu sa navzájom.

ĎAKUJEME !