A je to talent! – Youth Talent SK

Ministerstvo kultúry SR v roku 2016 poskytlo 3000 EUR na podporu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Projekt sa zameriava na rozvoj talentu a tvorivého potenciálu mladých ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Prostredníctvom výziev na internete šírených vďaka našim spoločným motivačným videám talentovaných mladých ľudí so ZP spolu s najznámejšími slovenskými “vlogermi a youtubermi” predpokladáme zapojenie aspoň 100 ďalších mladých ľudí. Sociálne experimenty, s hlavnými aktérmi (talentovaní mladí ľudia so ZP), boli natáčané v uliciach miest skrytou kamerou a sledovali reakcie okolia. Chceli sme vzbudzovať a zcitlivovať širokú verejnosť, najmä so zameraním sa na mladú generáciu, aby vďaka kultúrnemu zážitku (video na internete alebo osobne v uliciach miest) sme búrali predsudky voči ľuďom so zdravotným postihnutím.

Predkladaný projekt je len začiatkom fungovania Youtube kanálu s názvom Youth Talent SK, kde chceme aj naďalej uverejňovať krátke videá s prezentáciou talentu mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Hlavným aktérom – hercom je Bekim – náš dobrovoľník s telesným znevýhodnením, ktorý sa pohybuje na vozíčku a kamera prostreníctvom jeho zážitkov zachytáva momenty nadaných a talentovaných mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Z dlhodobého hľadiska tak tvorí súčasť koncepcie a nadväznosti umeleckých projektov zameraných na pomoc zdravotne postihnutým búrať bariéry a predsudky v spoločnosti.

Min.kultury