ERASMUS + Chudoba a zamestnanie

erasmus

Poslaním tohto projektu, financovaného z programu ERASMUS +, bolo hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód. Konkrétne sme v projekte počas 2547 stretnutí (každé v priemere 3 hod) realizovali sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo 107 mladým ľuďom so zdravotným postihnutím (25 stretnutí v priemere na 1 mladého človeka so ZP). 23 mladých ľudí so ZP absolvovalo všetky 3 fázy procesu projektu (anamnestická a diagnostická individuálna práca, skupinový tréning sociálnych zručností so zameraním sa na prípravu na prácu, aktívna účasť na získaní zamestnanie alebo vytvorení pracovného miesta a adaptačná fáza na pracovisku).

41 mladých ľudí so ZP sa zúčastnilo len 2 fáz (najmä kvôli problému časového zosúladenia skupiny po 10 účastníkov alebo obmedzeniam mobility vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia účastníkov projektu), 9 mladých ľuddí sa zúčastnilo len 1 z fáz (podľa štádia, v ktorom vstúpili do rozbehnutého projektu) a zvyšných 27 účatníkov sa zúčastnilo väčšinou jednorázového poradenstva s tým, že tesne pred alebo po ukončení štúdia nás budú kontaktovať, aby sme im pomohli vstúpiť na trh práce neskôr. Výsledky projektu týkajúce sa tejto skupiny sú, že 30 mladých účastníkov projektu so ZP ešte študuje a pokračujeme s nimi v procese prípravy na zamestnanie do budúcnosti v spolupráci, 17 mladých ľudí so ZP aktívne s nami spolupracuje na hľadaní vhodného zamestnania už aj teraz napriek skončeniu tohto projektu. 6 mladí ľudia so ZP s nami ukončili spoluprácu z dôvodu hospitalizácie, náhleho zhoršenia zdravotného stavu, odsťahovaniu sa z bratislavského kraja či zmeny rodinnej situácie. V rámci projektu sme priamo vytvorili nové pracovné miesta pre 9 mladých ľudí so ZP v 6 úplne nových s našou pomocou vytvorených sociálnych podnikoch (kvôli chýbajúcej legislatíve príspevky na zamestnávanie ľudí so ZP formou chránenej dielne, ale spĺňajú všetky atribúty zamestnania na otvorenom trhu práce so štátnou dotáciou).

Ďalších 10 sme pomohli zamestnať našou poradenskou činnosťou a nasmerovaním v rámci diagnostického a poradenského procesu (väčšina z nich si v rámci individuálneho akčného plánovania našla prácu samostatne). Konkrétne 31 zamestnávateľom z radov podnikateľov aj mestských a obecných samospráv sme poskytli počas 337 stretnutí (každé v priemer 3 hod) poradenstvo zakladania inovatívnych podnikateľských modelov a/alebo efektívnejšieho využívania náhradného plnenia adresnou podporou vybranej chránenej dielne a ich konkrétnych mladých ZP zamestnancov z regiónu či tvorby nového pracovného miesta pre mládež so špeciálnymi potrebami priamo u nich na pracovisku. Z uvedených 31 zamestnávateľov sme s 12 riešili založenie nových chránených dielní, z ktorých sa nám podarilo úspešne pripraviť a pomôcť k založeniu 6 (s rôznym počtom nových pracovných miest od 1-6).

3 ďalším sme robili poradenstvo o získaní štátnych príspevkov v už existujúcej a dobre fungujúcej firme, avšak z dôvodu nadmernej administrácie sa tieto korporátne firmy rozhodli nevyužiť možnosti dotácií, ale sme s nimi v kontakte a hľadáme pre nich vhodných uchádzačov o zamestnanie so ZP. 8 zamestnávateľov – už existujúce chránené dielne, sme kontaktovali z dôvodu či nehľadajú alebo nerozširujú pracovné miesta a 5 z nich sme zaradili do bezplatného školenia Zvyšovanie tržieb z predaja výrobkov a služieb CHD/CHP trvajúceho 50 hod. 8 zamestnávateľov – väčšinou korporátne firmy v Bratislave, sme kontaktovali pre voľné pracovné miesta a ich ochotu zamestnávať mladých ľudí so ZP, sme s nimi v kontakte a momentálne pripravujeme program pomoci a podpory mladých ľudí so ZP na efektívnejšiu prípravu na vstup do zamestnania a uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania.

Úspešné výsledky sú vďaka pomoci 29 mladých dobrovoľníkov – študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce (5 z nich absolvovali projekt v celom trvaní projektu, nielen ako odborná prax počas VŠ vzdelávania) v tandemovej skupinovej práci aj terénnej sociálnej práci pod supervíziou (2 akreditovaní supervízori pri frekvencii skupinovej supervízie raz mesačne). V pozícii nadnárodných partnerov vystupovali dve zahraničné organizácie, a to EPSIN (European Platform for social inclusion) z Belgicka a tiež zástupcovia charitatívnej organizácie Nyolcs Boldogság Alapítvány z Maďarska. 6 intelektuálnych výstupov (3 pracovné materiály zamerané – pre mládež so ZP, pre zamestnávateľov mládeže so ZP a pre pracovníkov s mládežou so ZP, on-line nástroj práce s mládežou so ZP, akreditované kurzy a politická príručka) bolo predstavených a šírených počas 2 multiplikačných aktivít – Medzinárodná konferencia (23.-24.11.2015, Bratislava,152 účastníkov) a Záverečné benefičné podujatie (12.5.2016, Senec, 127 účastníkov).

Na stiahnutie:

Súčasťou projektu bola Medzinárodná konferencia – bližšie informácie nájdete TU.


Druhým multiplikačným projektu bol nultý ročník odovzdávania cien prezamestnávateľov cien ľudí so zdravotným postihnutím s názvom „Zamestnávateľ bez predsudkov 2016“.

Ocenenie