Komunitné aktivity pre deti a mládež v Senci

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2016 podporilo našu činnosť vo výške 4 000 EUR.

01 TENENET WELLNEAV rámci projektu a komunitných aktivít pre deti a mládež Senca sme realizovali preventívne a aktivizačné činnosti, ktorých cieľom bolo prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie a dobrovoľníckej činnosti prevencia vzniku nepriaznivých situácií a podpora sociálneho začleňovania detí, mládeže a dospelých. Počas komunitných aktivít (napr. počas Dňa detí alebo počas Seneckého karnevalu či Otvorenia Seneckého leta) sme v centre na Lichnerovej ulici rozdávali infoletáky o našej odbornej činnosti s ponukou bezplatných služieb pre občanov v sociálnej kríze a sprievodným programom pre deti v našom infostánku bolo kreslenie na tričká textilnými farbami na detské motívy, maľovanie na tvár, súťaže pre deti a rodičov. Počas realizácie týchto aktivít bol tiež sprievodným programom bezplatné využitie služieb pre mladých a dospelých či seniorov v spolupráci s chránenou dielňou WELLNEA, ako napr. krátka masáž šije, ozdobné lakovanie nechtov, parafínový zábal rúk, denné líčenie, úprava vlasov atď.).

Prostredníctvom tohto projektu sa nám podarilo naplniť tieto ciele:

  • Zvýšiť informovanosť verejnosti a z nej najmä potenciálnych sociálnych klientov spomedzi občanov mesta Senec, ktorí potrebujú sociálnu a psychologickú pomoc ako prevencia vzniku sociálno-patologických javov v Senci či individuálna prevencia negatívnych dôsledkov sociálno-patologických javov v rodine
  • Posilnenie spolupráce medzi samosprávou a neziskovým sektorom v meste Senec v rámci realizácie a organizácie spoločných komunitných aktivít v Senci.

Senec_logo