NP PVSS KIKÚ – KC Jánovce a KC Senec

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, v rámci ktorého financuje mzdu odborným pracovníkom (psychologička, sociálna pracovníčka, pedagogička) komunitného centra Jánovce (okres Galanta, Trnavský kraj) a komunitného centra Senec (okres Senec, Bratislavaský kraj).

V rámci Komunitného centra v Jánovciach sme celkovo poskytli systematicky naše služby 195 klientom:

  • 77 klientom počas 384 stretnutí bolo poskytnuté základné a tiež 77 klientom počas 358 stretnutí špecializované sociálne poradenstvo v rámci KC
  • 15 klientom bola poskytnutá počas 134 strentutí pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • 5 klientom príprava na školskú dochádzku počas 8 stretnutí
  • 34 klientom preventívne aktivity počas 46 stretnutí
  • 62 klientov poas 316 strenutí bolo účastníkmi našich voľnočasových aktivít ako krúžkov šikovné ruky, cyklo/turistický, kino/čitateľský, yoga atď.).

V komunitnom centre sme počas roka mali 36 skupinových a komunitných aktivít, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2161 občanov komunity z okresu Galanta.

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

IA MPSVR SR

ESF

ZaSI

EU_OPLZ