Priority UPSVR Pezinok 2016 – Tábor

Tabor 1 UPSVR Pezinok a Senec poskytol v celkovej výške 10 185,56 EUR dotáciu (zmluva č.2/2016 PRIORITY UPSVR Pezinok) na Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou.

Tábora v Čertove, Lazoch pod Makytou v termíne 5.-14.8.2016 sa zúčastnilo 18 detí, vybraných UPSVR Pezinok a UPSVR Senec zo sociálne ohrozených rodín. Intenzívny program sledoval okrem nácviku sociálnych zručností aj zmiernenie dôsledkov citovej deprivácie, pozitívny psychosociálny rast jedincov a najväčší dôraz sme kládli na individuálny rozvoj každej osobnosti. Okrem už vyššie uvedených techník expresívnych terapií ako muzikoterapia, arteterapia a podobne, sme uplatňovali individuálny prístup, prácu s denníkmi, zážitkové programy a hry prispôsobené okoliu zariadenia, v ktorom bol realizovaný pobyt detí.

Tabor 2 V rámci voľnočasových aktivít, ktoré striedali sociálne tréningy, sme podporovali tvorivosť, sociálne schopnosti a praktické zručnosti detí a mládeže a to prostredníctvom športových skupinových hier, zoznamovacích hier a súťaží.

Ďakujeme.