SPODaSK a ŠSP

Podpora oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) na vykonávanie programov a odborných metód práce zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávaných v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane programov na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých v otvorenom prostredí. Projekt nadväzuje na minuloročný projekt Case-management rodín so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou, ktorého hlavným cieľom bolo vo vzťahu k cieľovej skupine ponúknuť deťom a mladým ľuďom voľbu zdravého životného štýlu ako alternatívu k nezdravým návykom, ktoré si osvojujú v prostredí dysfunkčných rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce, individuálneho aj skupinového poradenstva, tréningom sociálnych zručností, skupinových klubových aktivít, terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou a rôznych komunitných akcií chceme deťom a mladým ľuďom ako predstaviteľom novej generácie v Senci, Galante a vo Veľkých Úľanoch a blízkom okolí pomôcť pochopiť dôležitosť správnych rozhodnutí pre ich ďalší život a podporiť ich v nádeji, že nepriaznivé životné podmienky a prostredie dysfunkčnej rodiny, v ktorom vyrastajú, môžu prekonať a že sami dokážu zmeniť vlastnú budúcnosť k lepšiemu.

Posunom tohto pôvodného projektu do špecifickejšej odbornej práce v tomto nadväzujúcom projekte je cielená spolupráca viacerých odborníkov našej poradne so zameraním sa na špecifické problémy jednotlivých členov rodiny (napr. dr. Kopcová robí vstupný pohovor s detským klientom a jeho rodinou, psychodiagnostiku, stanovuje ciele výkonu opatrení SPO, rozdeľuje úlohy medzi kolegyne so špecifickým zameraní, ako napr. sociálna kurátorka dr. Sninčáková rieši návrh na výživné alebo návrh na úpravu stretávania sa v rozvedenej rodine, psychoterapeutka dr. Galátová upravuje psychoterapeuticky vzťahové väzby u matky s deťmi, ako školská psychologička podáva návrhy na integráciu dieťaťa ako žiaka v škole, terénna sociálna pracovníčka Nigorvičová spolupracuje s výchovnými poradcami a zástupcami škôl, je prvo-kontaktnou osobou pre dieťa, naši dobrovoľníci hľadajú otcovi zamestnanie telefonicky ale aj cieleným kontaktom potenciálneho zamestnávateľa s informáciou a pomocou vytvorenia nových pracovných miest s využitím štátnych príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce s pomocou UPSVR SC a PK a GA atď.).

Ďalším posunom projektu oproti predchádzajúcemu roku je zameranie sa na celé rodiny so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou (ako sú deti so zdravotným postihnutým alebo deti so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými problémami, deti a mládež ohrozené zneužívaním drog a alkoholu, závislé deti a mládež od drog a alkoholu atď.).

V rámci poradne v Senci sme prostredníctvom výkonu opatrení SPOaSK poskytli naše služby celkovo 62 rodinám (z 82 dospelých a 79 detí a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia – z chudobných rodín v hmotnej núdzi, integrovaní v základnej škole z dôvodu problémov v učení alebo v správaní, zdravotne postihnuté deti a mladí ľudia, bývalé týrané deti a mladí ľudia, ktorých nám poslali sociálne kurátorky z úradu práce sociálnych vecí a rodiny či zo škôl výchovní poradcovia atď.). Prostredcnítvom špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa venovali 49 klientom a prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 42 klientom. Na pravidelnej systematickej báze pracovalo 26 dobrovoľníkov vo veku 18-25 rokov aj z dôvodu ich univerzitného štúdia sociálnych vied a odborných praxí u nás.

V rámci Komunitného centra v Jánovciach sme celkovov komunitnom centre poskytli systematicky naše služby 195 klientom (77 klientom počas 384 stretnutí bolo poskytnuté základné a tiež 77 klientom počas 358 stretnutí špecializované sociálne poradenstvo v rámci KC, 15 klientom bola poskytnutá počas 134 strentutí pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 5 klientom príprava na školskú dochádzku počas 8 stretnutí, 34 klientom preventívne aktivity počas 46 stretnutí, 62 klientov poas 316 strenutí bolo účastníkmi našich voľnočasových aktivít ako krúžkov šikovné ruky, cyklo/turistický, kino/čitateľský, yoga atď.). V komunitnom centre sme počas roka mali 36 skupinových a komunitných aktivít, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2161 občanov komunity z okresu Galanta. Okrem služieb komunitného centra sme prostredníctvom výkonu opatrení SPOaSK poskytli naše služby celkovo 79 rodinám (z toho 122 detí a 131 dospelých), prostredcnítvom špecializovaného sociálneho poradenstva (ŠSP) 119 klientom počas 1930 hodín a prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 56 klientom.

Podporený pre poradne v okresoch Senec a Galanta zo zdrojov:

  • Bratislavský samosprávny kraj – 8 300 EUR (SPODaSK – Senec)
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 12 000 EUR (SPODaSK – Senec)
  • Trnavský samosprávny kraj – 8 298 EUR (SPODaSK – Jánovce) a 8298 EUR (ŠSP – Jánovce)
  • Mesto Senec – 3 500 EUR (SPODaSK – Senec)