Rodina bez závislosti BSK a TTSK

Projekty sú zamerané na sociálnu, psychologickú a psychoterapeutickú individuálnu a skupinovú odbornú pomoc a podporu rodinám so závislým členom, pričom v mnohých prípadoch sa už jedná o samotné závislé dieťa či mladého človeka, nielen dieťa ohrozené závislým rodičom či súrodencom.

Túto akútnu potrebu nám hlásia základné školy a stredné školy Senca, pediatri, UPSVR Senec a Pezinok atď., ktorí s nami na základe predchádzajúcej spolupráce dlhodobo a intenzívne komunikujú. Aktivity projektu sa zameriavajú na:

  • rozvoj 7 sociálnych individuálnych (3) a skupinových programov (4) a odborných metód práce so zameraním sa na prácu so závislosťami
  • na rozšírenie o 4 nové prvky opatrenia pre klientov – drogy, alkohol, gambling, sociálne médiá
  • na 3 nové cieľové skupiny – závislé deti a mládež alebo deti a mládež so závislým členom rodiny a rodičia závislého dieťaťa a mládeže Projektami sa zvyšuje počet klientov, pre ktorých je zabezpečený výkon opatrenia, zvyšuje sa intenzita výkonu opatrení.

V rámci spolupráce s akademickou pôdou zapájame výskumníkov sociálnej práce FZaSP TRUNI, aby sme jasne identifikovali rizikové faktory a kritické body závislostí.

Na stiahnutie:

Linky:

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

IA MPSVR SR

ESF

ZaSI

EU_OPLZ