Zamestnanie pre mladých so zdravotným znevýhodnením

Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód.

Cieľová skupina (50 účastníkov, v závere 48 zamestnaných minimálne 4 mesiace) v prospech ktorých sa realizuje projekt je v tomto našom projekte: NEET do 25 rokov a 29 rokov veku uchádzača o zamestnanie minimálne 3 mesiace a 6 mesiacov, ktorí majú trvalý pobyt v trnavskom samosprávnom kraji a ďalej spĺňajú podmienku, že sú mladí ľudia so zdravotným postihnutím v zmysle §8 ods. 1 písm. h) a §9 ods.1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnou aktivitou projektu je zavedenie špecifických programov na podporu zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Projekt má tieto podaktivity:

  • Vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny, ktorí budú zapojený do projektu
  • Zostavovanie individuálneho akčného plánu pre uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny
  • Vyhľadávanie potenciálnych zamestnávateľov
  • Príprava klienta na vstup na trh práce
  • Zabezpečenie alebo sprostredkovanie zamestnania
  • Podpora osoby z cieľovej skupiny zapojenej do projektu formou zabezpečenia bývania, úhrady cestovného lístka, sprostredkovanie finančného poradenstva pri zadĺžení, právneho poradenstva a pod.
  • Práca s uchádzačmi o zamestnanie z cieľovej skupiny a zamestnávateľmi počas pracovného pomeru zameraná na udržanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny v zamestnaní min. počas stanovenej doby (napr. riešenie drobných konfliktov na pracovisku, problémy s dochádzkou uchádzača o zamestnanie do zamestnanaia a pod.)
  • Iné podaktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľa projektu a k dosiahnutiu plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov

Na stiahnutie:

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

IA MPSVR SR

ESF

ZaSI

EU_OPLZ