NP PVSS KIKÚ – KC Jánovce a KC Senec ´18

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, v rámci ktorého financuje mzdu odborným pracovníkom (psychologička, sociálna pracovníčka, pedagogička) komunitného centra Jánovce (okres Galanta, Trnavský kraj) a komunitného centra Senec (okres Senec, Bratislavaský kraj).

V rámci služieb 2 komunitných centier sme poskytli naše sociálne služby krízovej intervencie na komunitnej úrovni celkovo 1167 klientov (z toho 612 novým v tomto roku) v oboch KC od 2016 (KC Senec 160 nových klientov z celkovo 318 od roku 2017, KC Jánovce 452 nových klientov z celkovo 849 od roku 2016). Prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa venovali 95 klientom a prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 27 klientom.

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

IA MPSVR SR

ESF

ZaSI

EU_OPLZ