Zdravotná starostlivosť

Základné pojmy v typoch poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Vojnoví utečenci majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. V prípade ohrozenia života, je zdravotná starostlivosť poskytovaná okamžite a bez poplatku. MZ SR

Žiadatelia o azyl a žiadatelia o dočasné útočisko majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú im odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice.

Existujúci právny rámec ustanovuje, že potrebná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav osoby a musí sa jej poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu osoby tak, aby sa nemusela kvôli potrebnému ošetreniu vracať do svojej krajiny skôr, ako pôvodne zamýšľala. Tento rozsah zahŕňa akékoľvek ošetrenie ambulanciou pohotovostnej služby a záchrannej zdravotnej služby. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj konzultácia u praktického lekára vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a očkovania. Potrebná zdravotná starostlivosť sa nevylučuje pri chronických ochoreniach ako sú dialýza, oxygenoterapia, chemoterapia, špecifická liečba astmy, echokardiografia v prípade chronických autoimunitných ochorení.

Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky“

Ďalšie informácie

Komplexné informácie

Ministerstvo zdravotníctva:
https://www.health.gov.sk/?urcenie-rozsahu-potrebnej-zdravotnej-starostlivosti

Databáza poskytovateľov zdravotnej starostlivosti , sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC (možnosť vyhľadávať podľa miesta): 
https://www.e-vuc.sk/

Dôležité čísla

Urgentný zdravotný problém – volajte priamo 155 – Záchranná zdravotná služba (sanitka) alebo 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania.

Ambulantná pohotovostná služba (V pracovné dni 16:00 – 22:00, víkendy a sviatky 7:00 – 22:00)– rozpis služieb:
https://www.e-vuc.sk/e-vuc/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci.html?page_id=56542

Predpisovanie liekov

Pre občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska a tranzitujúcim (teda tým, ktorí cez SR len prechádzajú):

Neuplatňujú sa preskripčné a indikačné obmedzenia. Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať.
Lieky viazané na lekársky predpis môže predpísať ktorýkoľvek lekár, ak si ich pacient uhradí v plnej výške. MZ SR

Lieky hradené zo zdravotného poistenia môže predpísať len zmluvný lekár, a to len v rozsahu pacientovho nároku (u tranzitujúcich utečencov len neodkladná starostlivosť, pri vybavenom statuse potrebná starostlivosť, a v prípade zamestnania sa a poistenia, plná zdravotná starostlivosť). Časť liekov je plne hradená zdravotnými poisťovňami, pri niektorých pacient platí spoluúčasť v podobe doplatku.

Predpisovanie receptov pre UA odídencov a azylantov

Aby UA odídenec alebo azylant nemusel platiť doplatky za lieky je potrebné:

 • aby sa na lekársky recept na lieky na druhú stranu uviedlo „odídenec“ alebo „azylant“ (neplatí pre tých, ktoré cez Slovensko len prechádzajú), prípadne sa vypísalo „Zdravotná starostlivosť v rozsahu §22 zákona č. 480/2002 o azyle“
 • a k tomu kópia rozhodnutia odídenca alebo azylanta
 • V tomto prípade ide doplatok za lieky na účet Ministerstva vnútra SR. Nie všetky lekárne sú s týmto oboznámené, ale treba vyskúšať. Najmä tie väčšie pri nemocniciach o tom už vedia.
 • Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/480/vyhlasene_znenie.html

Pediatria

Prvé vyšetrenie novorodenca po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti zahŕňa komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy a správy od neonatológa.

Preventívne prehliadky detí do 18 mesiacov veku  zahŕňa preventívne vyšetrenie detí v rozsahu zoznamu výkonov 

Komplexné vyšetrenie dieťaťa pred vstupom do školského zariadenia zahŕňa kompletnú anamnézu, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, zhodnotenie očkovania, doplnenie očkovania podľa potreby, zhodnotenie psychomotorického vývinu, vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre vstup do školského zariadenia. 

Očkovanie: Pokiaľ u dieťaťa bolo začaté očkovanie na Ukrajine, pediater môže pokračovať v očkovaní vakcínou, ktorou sa očkuje na Slovensku.  Hradiť sa bude len povinné očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára.  Pokiaľ príde rodič s dieťaťom, ktoré nemá začaté očkovanie, pediater môže spustiť očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára, avšak opäť len povinné očkovanie, ale len tých pacientov, ktorí majú štatút žiadateľa o azyl alebo žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo štatút osoby s dočasným útočiskom. Povinné očkovanie sa netýka tranzitujúcich utečencov.

Vstupná prehliadka pri nástupe do školského zariadenia

Vstupnú lekársku prehliadku dieťaťa z Ukrajiny v súvislosti s nástupom do školského zariadenia vykoná všeobecný lekár pre deti a dorast na základe dohovoru so žiadateľom o vykonanie takejto prehliadky.

Vykonať takéto vyšetrenie má všeobecný lekár pre deti a dorast v ktorého zdravotnom obvode má žiadateľ adresu pobytu určenú v potvrdení o dočasnom útočisku, v ktorého zdravotnom obvode je škola, ktorú bude dieťa navštevovať.

Po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky všeobecný lekár pre deti a dorast vystaví „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie“ na tlačive školy, v ktorom uvedie nasledovný text „Dieťa je zdravotne spôsobilé navštevovať kolektívne zariadenie. Očkovací status dieťaťa overený.”

Zoznam pediatrovzoznam 

COVID - 19

Informácie o ochorení COVID-19 v ukrajinskom jazyku:
https://korona.gov.sk/uk/

Kde môžem požiadať o antigénové samotesty?
https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-covid-testovanie

V prípade, že počet ubytovaných vojnových utečencov v zariadení je 10 a viac, ubytovacie zariadenie má možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty pre nich na príslušnom okresnom úrade.

Starostovia obcí majú možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty na príslušnom okresnom úrade pre potreby obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom.

Súkromné osoby/obyvatelia obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, si môžu  vyzdvihnúť  antigénové samotesty pre nich na obecnom úrade.

Inštruktáž k samotestovaniu na COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=-1jXoJ0IeyE

 

HIV / AIDS

HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Označenie HIV vzniklo z anglického názvu „Human Immunodeficiency Virus“. Ukrajina je krajina, kde je výskyt HIV veľmi vysoký v porovnaní s inými európskymi krajinami. Pred vojnou tam s HIV žilo 250 000 ľudí.

HIV/AIDS centrá v SR sa nachádzajú v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. Kontakty s adresami: https://www.infektologia.sk/pracoviska/zobrazit-pracoviska/3

Je dôležité, aby sa človek dostal k liekom čo najrýchlejšie, preto je dobré, aby mala osoba z Ukrajiny zo sebou čo najviac zdravotnej dokumentácie. Ak ju so sebou nemá – nie je potrebné, aby sa na Slovensku robili vyšetrenia a nastavovala sa liečba odznova – slovenskí lekári a lekárky majú možnosť vyžiadať si tieto informácie od ukrajinských lekárov cez formuláre vydané WHO – dokument aj s formulármi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353083/WHO-EURO-2022-5288-45052-64211-eng.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Kde sa na Slovensku dá otestovať na HIV:
https://hivaids.sk/testovanie-na-hiv/kde-sa-na-slovensku-testuje-na-hiv/

Substitučná liečba

Substitučná liečba je efektívnou liečbou pri závislostiach od opioidov (napríklad heroín) a je odporúčanou aj Svetovou zdravotníckou organizáciou. Na Ukrajine dostávalo substitučnú liečbu okolo 20 000 ľudí.

Na Slovensku pre ľudí z Ukrajiny je substitučná liečba dostupná:

v Bratislave (substitučná liečba metadonom)

Adresa: Hraničná 2, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava
Telefón: 02/ 53 41 74 64; 02/ 53 41 74 67; 02/ 53 41 74 72
E-mail: cpldz@cpldz.sk

v Banskej Bystrici (substitučná liečba metadonom)

Adresa: Cesta k nemocnici č. 55, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Martin Somora – primár: Telefón: 0902 533 061 E-mail: somora@cpldz-bb.sk
Veronika Končoková – vrchná sestra: Telefón: 0903 901 830 E-mail: koncokova@cpldz-bb.sk
Mobil: 0901 911 912 – ambulancia
E-mail: info@cpldz-bb.sk

v Košiciach (substitučná liečba buprenorfínom)

Adresa: Skladná 2, 041 90 Košice
Riaditeľ: MUDr. Boris BODNÁR, Telefón: 055/6222848
Vrchná sestra: Mgr. Eva DUCHOVÁ, Telefón: 055/6222848
Ambulancia: 055/6222848
E-mail: cpldz.kosice@gmail.com

Gynekológia

Nárok na úhradu neodkladnej gynekologickej starostlivosti má žena, ktorý nie je verejne zdravotne poistená, nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a zároveň je cudzinka, ktorej bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko.

Aktuálny zoznam gynekologických ambulancií je možné vyhľadať na https://www.e-vuc.sk/

Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) poskytne starostlivosť tehotným Ukrajinkám. Kontakty (je potrebné zavolať na sekretariát a dohodnúť si termín): Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, Nemocnica akad. L. Dérera na Kramároch a Nemocnica Ružinov. zdroj

Užitočné informácie o tehotenstve môžete nájsť na tejto stránke: zenskekruhy.sk

Dopravná zdravotná starostlivosť

Dopravnú službu si musíte vopred objednať. Telefónne číslo Vám poskytne lekár/sestra, alebo ho nájdete na webovom sídle DZS, ktorá je príslušná k bydlisku.

 1. Od lekára dostanete Príkaz na dopravu, čiže k zdravotnému transportu
 2. Zatelefonujete na číslo dispečingu dopravnej zdravotnej služby
 3. Pripravte si Príkaz na prepravu, ktorý ste dostali od lekára a kartičku poistenca
 4. Operátor sa Vás bude pýtať na údaje z oboch dokladov, teda na meno a priezvisko, rodné číslo, poisťovňu, bydlisko a kam a kedy sa máte prepraviť, diagnózu a doprovod
 5. Sanitka sa objednáva 24 hodín pred plánovanou prepravou.

  Ak na sanitku pacient nemá nárok :  

 • DZS môžete využiť aj ako samoplatca. Oproti klasickému taxíku je lacnejšia približne o 50% lacnejšia.
 • Preto je dobré, v prípade, ak na sanitku pacientovi nárok nevzniká, objednať si dopravu sanitkou aj ako samoplatca.

 • DZS MEDIADOS Bratislavu a okolie. Tel.: 0948 502 177. TU
 • Pro Care – Svet zdravia – rôzne regióny kontakt.  TU
 • Merea  Tel: 0650 555 111:  TU

Onkológia

Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť: https://www.skzl.sk/stomatologhelp. K dispozícii sú telefónne čísla a mailové adresy na vybraných zubných lekárov a lekárky spolu s adresou. Stránka je v SK, UA a ENG jazyku. 

Pošlite mail na ukrajina@nou.sk, pripojte kópiu dokladu štatútu odídenca, a do slovenčiny preložené lekárske správy. Čakajte na ďalšie pokyny. Ambulancia je v Národnom onkologickom ústave (Klenová 1) číslo dverí 144, v pondelok a štvrtok 13:00-14:30 (nou.sk)k dispozícii bude tiež ukrajinský lekár ako tlmočník.

Podpora onkologických pacientov – UA

 NCCN (National Comprehensive Cancer Network®) ako organizácia, ktorej poslaním je zlepšiť celosvetovú starostlivosť o onkologické ochorenia v rámci podpory ukrajinských občanov poskytuje bezplatné informačné príručky o liečbe a celkovej charakteristike rakoviny rôznych orgánov v ukrajinčine na adrese NCCN.org/Ukraine

Príručky je možné nájsť na tomto linku, kde sú k dispozícii aj iné cudzojazyčné preklady: https://www.nccn.org/global/what-we-do/guidelines-for-patients-translations

app. NCCN Patient Guides for Cancer 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediaparts.nccn&fbclid=IwAR0xTY2OVmggCmzI9BjgEYYMJl5mKnGQWPVnZtCpQ79p286kEmd1hYUesqs

IOS: https://apps.apple.com/us/app/nccn-patient-guides-for-cancer/id1168594706

Starostlivosť o zuby

Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť: https://www.skzl.sk/stomatologhelp. K dispozícii sú telefónne čísla a mailové adresy na vybraných zubných lekárov a lekárky spolu s adresou. Stránka je v SK, UA a ENG jazyku. 

Podpora na telefóne

Linka zdravie pre Ukrajinu:

Rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421 2 21025075, web: www.ua.diagnose.me . (Pozor! Linka neslúži ako linka prvej pomoci. Je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom. V prípade urgentného problému je potrebné volať číslo 155 alebo 112.)

Národná linka na podporu duševného zdravia:

 • 0800 193 193
 • PO – PI: 14 – 22 hod. 
 • SO – NE: 10 – 18 hod.
 • Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri  s certifikáciou v  psychoterapii a krízovej intervencii v aktuálnom počte 29 odborníkov.

Aplikácia v Ukrajinskom jazyku teledoc

https: //myteledoc.app 

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj otvára ambulancie pre Ukrajincov a Ukrajinky. Pre viac info klikni:
https://bratislavskykraj.sk/ukrajina-zdravotna-starostlivost/ 

Zdravotné stredisko Rovniankova 1, Bratislava – Petržalka (info o konkrétnych dňoch a časoch tu: https://bratislavskykraj.sk/ukrajina-zdravotna-starostlivost/ )

Dospelým ukrajinským pacientom pomôžu aj dve kontaktné centrá pomoci pre utečencov z Ukrajiny v Univerzitnej nemocnici Bratislava, s ordinačnými hodinami počas pracovných dní 8:00-14:00: Kramáre: poliklinická časť Nemocnice L. Dérera, Limbová 5, Bratislava; Antolská: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Ambulantná pohotovostná služba pre deti:

Ambulatná pohotovostná služba pre dospelých:
Ordinačné hodiny: Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.; Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Mapa pomoci

Zdravotne znevýhodnení

Pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z Ukrajiny

Onkológia

Pošlite mail na ukrajina@nou.sk, pripojte kópiu dokladu štatútu odídenca, a do slovenčiny preložené lekárske správy. Čakajte na ďalšie pokyny.

Ambulancia je v Národnom onkologickom ústave (Klenová 1) číslo dverí 144, v pondelok a štvrtok 13:00-14:30 (nou.sk) k dispozícii bude tiež ukrajinský lekár ako tlmočník.

Veterinárna starostlivosť

https://petsofukraine.com/?fbclid=IwAR2FLQcia3aP3b30xHSFzW2PJ1ezp2-bc4NM3zgBWBvhPvlXzpxg406FDCA

Dialyzačné centrá

Všetci utečenci, ktorí prechádzajú územím SR, a sú v dialyzačnom programe, môžu využiť nasledovné dialyzačné centrá: https://www.health.gov.sk/Clanok?Dialyzacne-centra-UA

Podpora pre tehotné a kojace matky

Podpora pre ľudí užívajúcich drogy, žijúcich s HIV a ľudí na substitučnej liečbe

www.ozodyseus.sk
+421948 361 094
+421903 786 706

Možnosť zamestnať sa v zdravotníctve pre ľudí z Ukrajiny

UA Healthcare workers

Dokumenty na stiahnutie

Power point prezentácia : klikni tu  / презентація powerpoint: натисніть тут

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.