Prehľadová štúdia o aktuálnej situácii v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v SR

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť podrobnú analýzu uplatnenia ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce v SR (či v prostredí chránených dielní / chránených pracovísk alebo v prostredí otvoreného trhu práce) a identifikovať štrukturálne prekážky vyššej miery zapojenia ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce.

Táto analýza vznikla na základe výzvy Fondu pre mimovládne organizácie z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Analýza je súčasťou podporeného projektu
neziskovej organizácie EPIC s názvom „Nástroje pre zvyšovanie zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorého cieľom je podpora verejnej odbornej diskusie o skvalitňovaní života ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením prostredníctvom zvýšenia možností pre ich zmysluplné uplatnenie sa na otvorenom trhu práce.

Čítajte viac tu.