Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Záleží nám na vývoji vašich detí. Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový. Kvalitné služby v oblasti zdravia, starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v útlom veku majú byť nosným prvkom starostlivosti o deti  vekových skupín od 0 do 26 rokov.

Od 1.1.2023 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré vzniklo k 1.9.2022 udelením akreditácie MŠVVaŠ SR č. 2021/7338:4-A2101 a bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení, prešlo povinnou transformáciou a stalo sa po novom Súkromným centrom poradenstva a prevencie TENENET o. z. Z 3. a 4. podpornej úrovne podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o znení a doplnení niektorých zákonov.

„Deti pravdepodobne naplnia to, čo veríte, že sú schopné.“

(Lady Bird Johnson)

V našom Súkromnom centre poradenstva a prevencie TENENET poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom, žiakom, študentom v úzkej spolupráci špeciálnych pedagógov, psychológov a logopédov.

Prepájaním špeciálno-pedagogických, psychologických, logopedických a fyzioterapeutických intervencií a odborného poradenstva vieme deťom, žiakom a študentom a ich rodičom poskytnúť prvotriednu starostlivosť.

O nás

Náš tím tvoria skúsení odborní zamestnanci: psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi. V našej práci sa snažíme využiť všetky skúsenosti a vedomosti z oblasti vývinu a výchovy detí, ktoré sme nadobudli dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.

Dôraz kladieme na vzájomnú spoluprácu. Súčasťou našej práce sú denné konzultácie medzi kolegami, s cieľom poskytnúť deťom najlepšiu pomoc a podporu.

Súkromné centrum poradenstva a prevencie (SCPP) je poradenské zariadenie, ktoré poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.

 • Služby SCPP sú poskytované pre deti a žiakov od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie.
 • Odborní zamestnanci SCPP – psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi – sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí. 
 • Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov, školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl.
 • Náš odborný tím spolupracuje na tvorbe pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami (logopedické a komunikačné kartičky, balíček pre predškolákov, kartičky na pozornosť a sústredenosť a pod.) 
 • Tieto pomôcky vyrábajú zdravotne znevýhodnení zamestnanci registrovaného sociálneho podniku WELLNEA s.r.o. 
  Zakúpiť si ich môžete na e-shope: www.inclu.sk

Kedy sa môžete na nás obrátiť

 • Má Vaše dieťa problémy v učení?
 • Má Vaše dieťa problémy v správaní?
 • Pozorujete u svojho dieťaťa narušenie zvukovej roviny reči?
 • Pozorujete u svojho dieťaťa poruchy plynulosti reči?
 • Potrebujete si overiť, či je Vaše dieťa zrelé na zaškolenie v prvom ročníku?
 • Potrebujete sa poradiť o výchove Vášho dieťaťa? Má emocionálne problémy, osobnostné problémy, je úzkostné, má konfliktné vzťahy so svojim okolím, je neposedné, nevie sa sústrediť…

Ponuka našich služieb – komplexná starostlivosť 

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú a logopedickú činnosť.

Psychologické služby

Psychologická diagnostika

Cieľom psychologickej diagnostiky je získať informácie o aktuálnej intelektovej úrovni, úrovni verbálnych zručností a vedomostí, úrovni školskej pripravenosti, osobnostných predpokladoch a emocionality, rodinných a sociálnych vzťahoch, čiastkových psychických funkciách (psychomotorika, vizuo-motorická koordinácia, sluchové rozlišovanie, zrakové vnímanie a pod.) Vyšetrenie trvá v priemere dve hodiny priamej práce s dieťaťom a rodičom. V niektorých prípadoch je potrebné po dohode medzi samotným psychológom a rodičom /zákonným zástupcom, dieťa v určenom termíne dovyšetrovať. Vyšetrenie pozostáva z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov, ktorých výber závisí od cieľa vyšetrenia. Výsledky z procesu diagnostiky sa rodič dozvie prostredníctvom písomnej správy z vyšetrenia a následného rozhovoru so psychológom, ktorý navrhne ďalšie postupy, ako absolvovanie špeciálno–pedagogického, logopedického vyšetrenia alebo terapie.

Rediagnostika

Rediagnostika je kontrolné vyšetrenie určené pre deti/klientov, u ktorých už bola stanovená diagnóza. Realizuje sa za účelom posúdenia aktuálneho stavu dieťaťa/klienta, je zameraná na zisťovanie zmien, pre potreby školského alebo predškolského zariadenia… 

Depistáž školskej spôsobilosti

Orientačná diagnostika školskej spôsobilosti a orientačné logopedické vyšetrenie u detí predškolského veku, zamerané na identifikáciu oblastí, v ktorých dieťa ešte nie je dostatočne pripravené na vstup do školy, prípadne potrebuje logopedickú starostlivosť. Počas depistáže pozorujeme správanie detí v skupine, reakcie na pokyny, schopnosť sústrediť sa na prácu. Zisťujeme úroveň reči, zrelosť sluchového vnímania, pravo- ľavú orientáciu, zrakovú pamäť, schopnosť prepájať zrakovú a sluchovú pamäť, úroveň základných matematických predstáv. Depistáž realizujeme na základe žiadosti priamo v MŠ, v mesiacoch september – január.

Testovanie školskej spôsobilosti

Vyšetrením školskej spôsobilosti získavame informácie o aktuálnych schopnostiach a zručnostiach dieťaťa, ktoré je potrebné, aby ovládalo ešte pred nástupom do základnej školy. Medzi jednotlivé schopnosti, ktorých úroveň zisťujeme počas vyšetrenia školskej spôsobilosti sú osobnosť a emocionalita dieťaťa, rečový prejav, zrakové a sluchové vnímanie, grafomotorika a vizuomotorika, matematické predstavy, kognitívne schopnosti. Testy školskej spôsobilosti sa realizujú v mesiacoch apríl – máj, v prípade potreby aj v júni. Celé vyšetrenie trvá približne hodinu a pol. Testovanie školskej spôsobilosti odporúčame rodičom v prípade, že výsledky depistáže poukazujú na nezrelosť dieťaťa vo viacerých oblastiach alebo v niektorej oblasti dieťa výrazne zaostáva, čo býva dôvodom pre odporučenie na pokračovanie predprimárneho vzdelávania.

Poradenstvo

Poskytujeme komplexné psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické poradenstvo. Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Cieľom poradenstva je poskytnúť podporu dieťaťu/klientovi, zákonnému zástupcovi, pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi školy, v záujme zabezpečenia komplexnej odbornej starostlivosti, so súhlasom zákonného zástupcu a klienta. 

Terapia hrou

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, práve preto sa Terapia hrou uskutočňuje v priestoroch herne. V herni sa hračky využívajú ako slová, pričom hra je rečou dieťaťa. Hračky deťom umožňujú odreagovať sa a zmenšiť citové napätie, vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Dieťa tak nachádza svoje vlastné riešenie situácie, je schopné lepšie sa vyrovnať nepríjemnými zážitkami. Rodičov následne učíme základné zručnosti terapie ako, rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa,  budovanie sebavedomia, terapeutické zadávanie hraníc., 

Filiálna terapia

Filiálna terapia je miestom bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, možnosť ako pomôcť rodičom vzťah s dieťaťom budovať a zároveň využiť jeho terapeutický potenciál, pretože rodič je pre dieťa najvýznamnejšou vzťahovou osobou. Je to metóda, ktorá priamo zapája rodičov do terapeutického procesu. Rodič raz týždenne trávi s vlastným dieťaťom štruktúrované hrové stretnutie v herni za použitia špeciálne vybraných hračiek. Následne sa rodičovi venuje odborník, ktorý spoločne s ním preberá základné témy a trénuje nové zručnosti. Táto metóda je vhodná pre široký okruh sociálnych, emocionálnych a behaviorálnych problémov dieťaťa.

Prevencia

Preventívno-výchovnú činnosť realizujeme formou odborných preventívnych programov a vzdelávacích aktivít rôzneho charakteru, v oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov a posilnenia úspešnej adaptácie detí/žiakov na školu. Zameriame sa napreventívnu skupinovú činnosť v triedach podľa plánu preventívnych aktivít školy,preventívnu skupinovú činnosť– v triedach pri problémových vzťahoch, výskyte sociálno-patologických javov,intervenčnú skupinovú činnosť v triedach,prieskumnú činnosť – problematiky užívania návykových látok, výskytu šikanovania, kyberšikanovania a pod.,zisťovanie situácie v triedach pri výskyte problémov vzťahov – žiak – žiak, učiteľ – žiak, meranie sociálnej klímy triedy.

Špeciálno-pedagogické služby

Špeciálno-pedagogická diagnostika

Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika je zameraná na určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a prognózy s následným definovaním potrieb a špeciálno-pedagogických postupov, s cieľom vypracúvania návrhu na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania jednotlivcov so ŠVVP. Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika trvá v priemere jeden a pol hodiny priamej práce s dieťaťom a rodičom. Vyšetrenie pozostáva z diagnostického rozhovoru a administrácie testov, ktorých výber závisí od cieľa vyšetrenia. Výsledky z procesu diagnostiky sa rodič dozvie prostredníctvom písomnej správy z vyšetrenia a v následnej konzultácii je zákonným zástupcom navrhnutý ďalší možný postup, možnosť absolvovania terapii, korekcií v rámci nášho centra.

Rediagnostika

Rediagnostika je kontrolné vyšetrenie určené pre deti/klientov, u ktorých už bola stanovená diagnóza. Realizuje sa za účelom posúdenia aktuálneho stavu dieťaťa/klienta, je zameraná na zisťovanie zmien, pre potreby školského alebo predškolského zariadenia… 

Depistáž školskej spôsobilosti

Orientačná diagnostika školskej spôsobilosti a orientačné logopedické vyšetrenie u detí predškolského veku, zamerané na identifikáciu oblastí, v ktorých dieťa ešte nie je dostatočne pripravené na vstup do školy, prípadne potrebuje logopedickú starostlivosť. Počas depistáže pozorujeme správanie detí v skupine, reakcie na pokyny, schopnosť sústrediť sa na prácu. Zisťujeme úroveň reči, zrelosť sluchového vnímania, pravo- ľavú orientáciu, zrakovú pamäť, schopnosť prepájať zrakovú a sluchovú pamäť, úroveň základných matematických predstáv. Depistáž realizujeme na základe žiadosti priamo v MŠ, v mesiacoch september – január.

Testovanie školskej spôsobilosti

Vyšetrením školskej spôsobilosti získavame informácie o aktuálnych schopnostiach a zručnostiach dieťaťa, ktoré je potrebné, aby ovládalo ešte pred nástupom do základnej školy. Medzi jednotlivé schopnosti, ktorých úroveň zisťujeme počas vyšetrenia školskej spôsobilosti sú osobnosť a emocionalita dieťaťa, rečový prejav, zrakové a sluchové vnímanie, grafomotorika a vizuomotorika, matematické predstavy, kognitívne schopnosti. Testy školskej spôsobilosti sa realizujú v mesiacoch apríl – máj, v prípade potreby aj v júni. Celé vyšetrenie trvá približne hodinu a pol. Testovanie školskej spôsobilosti odporúčame rodičom v prípade, že výsledky depistáže poukazujú na nezrelosť dieťaťa vo viacerých oblastiach alebo v niektorej oblasti dieťa výrazne zaostáva, čo býva dôvodom pre odporučenie na pokračovanie predprimárneho vzdelávania.

Poradenstvo

Poskytujeme komplexné psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické poradenstvo. Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Cieľom poradenstva je poskytnúť podporu dieťaťu/klientovi, zákonnému zástupcovi, pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi školy, v záujme zabezpečenia komplexnej odbornej starostlivosti, so súhlasom zákonného zástupcu a klienta. 

Špeciálno-pedagogické korekcie

Zaradeniu dieťaťa/žiaka do špeciálno-pedagogických korekcií predchádza špeciálno – pedagogická diagnostika. Následne si odborník podľa výsledkov nastaví individuálny plán práce s dieťaťom/žiakom. V rámci špeciálno-pedagogických korekcií sa zameriavame na oblasti, v ktorých majú deti/žiaci deficity pred vstupom do školy alebo v priebehu štúdia, ako je rozvoj sluchového a zrakového vnímania, upevňovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, a pod.

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tréning  je určený pre deti predškolského veku, od 5 rokov. Prioritne pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ale aj pre bilingválne a potencionálne rizikové deti. Systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa predčitateľské schopnosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu v škole. Deti sa učia pomocou šlabikára o jazyku hravou formou nové veci, riešia jazykové úlohy, hrajú jazykové hry a hlavolamy.

Terapia hrou

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, práve preto sa Terapia hrou uskutočňuje v priestoroch herne. V herni sa hračky využívajú ako slová, pričom hra je rečou dieťaťa. Hračky deťom umožňujú odreagovať sa a zmenšiť citové napätie, vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Dieťa tak nachádza svoje vlastné riešenie situácie, je schopné lepšie sa vyrovnať nepríjemnými zážitkami. Rodičov následne učíme základné zručnosti terapie ako, rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa,  budovanie sebavedomia, terapeutické zadávanie hraníc.

Filiálna terapia

Filiálna terapia je miestom bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, možnosť ako pomôcť rodičom vzťah s dieťaťom budovať a zároveň využiť jeho terapeutický potenciál, pretože rodič je pre dieťa najvýznamnejšou vzťahovou osobou. Je to metóda, ktorá priamo zapája rodičov do terapeutického procesu. Rodič raz týždenne trávi s vlastným dieťaťom štruktúrované hrové stretnutie v herni za použitia špeciálne vybraných hračiek. Následne sa rodičovi venuje odborník, ktorý spoločne s ním preberá základné témy a trénuje nové zručnosti. Táto metóda je vhodná pre široký okruh sociálnych, emocionálnych a behaviorálnych problémov dieťaťa.

Prevencia

Preventívno-výchovnú činnosť realizujeme formou odborných preventívnych programov a vzdelávacích aktivít rôzneho charakteru, v oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov a posilnenia úspešnej adaptácie detí/žiakov na školu. Zameriame sa napreventívnu skupinovú činnosť v triedach podľa plánu preventívnych aktivít školy,preventívnu skupinovú činnosť– v triedach pri problémových vzťahoch, výskyte sociálno-patologických javov,intervenčnú skupinovú činnosť v triedach,prieskumnú činnosť – problematiky užívania návykových látok, výskytu šikanovania, kyberšikanovania a pod.,zisťovanie situácie v triedach pri výskyte problémov vzťahov – žiak – žiak, učiteľ – žiak, meranie sociálnej klímy triedy.

Logopedické služby

Logopedická diagnostika

Logopedická diagnostika je východiskom pre  stanovenie diagnózy a následnej  voľby metód ďalšej logopedickej starostlivosti. Hlavným prostriedkom je spontánny, súvislý rečový prejav dieťaťa, ktorý sa hodnotí ako celok. Dôležitou podmienkou je prítomnosť rodiča, ktorý by mal byť súčasťou diagnostiky a terapie, pretože je následne dôležitou súčasťou upevňovania získaných vedomostí v domácom prostredí. Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti logopedickej diagnostiky, terapie a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Poskytujeme diagnostiku (vrátane špeciálneho vyšetrenia -vyšetrenie sluchu audiometrom BENAUDIRA).

Rediagnostika

Rediagnostika je kontrolné vyšetrenie určené pre deti/klientov, u ktorých už bola stanovená diagnóza. Realizuje sa za účelom posúdenia aktuálneho stavu dieťaťa/klienta, je zameraná na zisťovanie zmien, pre potreby školského alebo predškolského zariadenia…

Logopedická depistáž

Orientačná diagnostika školskej spôsobilosti a orientačné logopedické vyšetrenie u detí predškolského veku, zamerané na identifikáciu oblastí, v ktorých dieťa ešte nie je dostatočne pripravené na vstup do školy, prípadne potrebuje logopedickú starostlivosť. Počas depistáže pozorujeme správanie detí v skupine, reakcie na pokyny, schopnosť sústrediť sa na prácu. Zisťujeme úroveň reči, zrelosť sluchového vnímania, pravo- ľavú orientáciu, zrakovú pamäť, schopnosť prepájať zrakovú a sluchovú pamäť, úroveň základných matematických predstáv. Depistáž realizujeme na základe žiadosti priamo v MŠ, v mesiacoch september – január.

Poradenstvo

Poskytujeme komplexné psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické poradenstvo. Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Cieľom poradenstva je poskytnúť podporu dieťaťu/klientovi, zákonnému zástupcovi, pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi školy, v záujme zabezpečenia komplexnej odbornej starostlivosti, so súhlasom zákonného zástupcu a klienta. 

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tréning  je určený pre deti predškolského veku, od 5 rokov. Prioritne pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ale aj pre bilingválne a potencionálne rizikové deti. Systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa predčitateľské schopnosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu v škole. Deti sa učia pomocou šlabikára o jazyku hravou formou nové veci, riešia jazykové úlohy, hrajú jazykové hry a hlavolamy.

Logopedická intervencia pre deti s NKS

Každé terapeutické sedenie vychádza z individuálneho plánu terapie, pretože je potrebné ho prispôsobiť konkrétnemu dieťaťu, v závislosti od problému a veku dieťaťa. Zameriavame sa na rôzne oblasti, precvičujeme motoriku hovoridiel, sledujeme poruchy artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, ťažkosti plynulosti reči, problémy s vytváraním dlhších rečových celkov. V školskom veku rozvíjame aktívnu aj pasívnu slovnú zásobu dieťaťa, fonematickú, gramatickú, aj lexikálnu oblasť reči. Poskytujeme poradenstvo rodičom v oblasti komunikačných stratégií zameraných na budovanie detskej reči. Cieľom logopedickej intervencie je dosiahnuť u dieťaťa, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav.

Výmenný obrázkový komunikačný systém (VOKS)

Výmenný obrázkový komunikačný systém (VOKS) je vhodný pre deti nehovoriace, deti ktoré používajú málo slov alebo používajú slová nefunkčne. Cieľom je pomôcť dieťaťu vyjadriť svoje potreby, priania, a podporiť vývoj reči. Je rozpracovaný do siedmych lekcií, pričom dieťa postupuje od motivačnej výmeny jedného obrázka za požadovaný predmet, cez diferencovanie obrázka, tvorbu tabuliek s obrázkami, až po používanie komunikačnej knihy s tvorbou viet, prostredníctvom vetného prúžku.
Pomocou tejto metódy môžeme pomôcť dieťaťu vyjadriť svoje potreby, a tým eliminovať prípadné problémové správanie, ktoré môže nastať jeho nepochopením. Systém VOKS je určený hlavne pre žiakov s poruchou autistického spektra. Zohľadňuje ich špecifické problémy v komunikácií, problémy s verbálnou komunikáciou i problémy s nadväzovaním sociálnych kontaktov. S úspechom sa však VOKS dá používať aj pri iných diagnózach s výraznejšími problémami v dorozumievaní sa, ako Downov syndróm, DMO, afázia, ťažké formy dysfázie.

Metóda Benaudira – sluchový tréning

Pri tejto terapii sú aplikovaním špecifickej hudby pozitívne ovplyvňované mozgové aktivity. Tréning počúvaním podporuje správne vnímanie a spracovávanie rôznych vnemov. Základom sluchového tréningu je inštrumentálna hudba skomponovaná špeciálne na tieto účely v spolupráci s rôznymi terapeutmi. Súbor skladieb je navrhnutý na konkrétne problémy daného klienta a zaoberá sa viacerými okruhmi problémov, ako poruchy sluchového spracovávania a vnímania, Tinitus, centrálne sluchové defekty, znížená kvalita sluchu, zvýšená citlivosť sluchu, oneskorenie poruchy vývinu reči, ťažkosti s artikuláciou a výslovnosťou, zajakávanie, afázia, oslabené čítanie a písanie, poruchy koncentrácie. Celý sluchový tréning sa skladá z 3-5 cyklov.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci