Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Záleží nám na vývoji vašich detí. Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový. Kvalitné služby v oblasti zdravia, starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v útlom veku majú byť nosným prvkom starostlivosti o deti  vekových skupín od 0 do 26 rokov.

Od 1.1.2023 Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva, ktoré vzniklo k 1.9.2022 udelením akreditácie MŠVVaŠ SR č. 2021/7338:4-A2101 a bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení, prešlo povinnou transformáciou a stalo sa po novom Súkromným centrom poradenstva a prevencie TENENET OZ 3. a 4. podpornej úrovne podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o znení a doplnení niektorých zákonov.

V našom Súkromnom centre poradenstva a prevencie TENENET poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom, žiakom, študentom v úzkej spolupráci špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda a fyzioterapeuta.

Komplexnú starostlivosť poskytujeme deťom, žiakom, študentom s

 • ADD poruchami pozornosti
 • ADHD poruchami pozornosti s hyperaktivitou
 • PAS poruchami autistického spektra
 • NKS narušenou komunikačnou schopnosťou
 • Inými vývinovými poruchami
 • Špecifickými poruchami učenia dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia
 • Poruchami čiastkových funkcií
 • Poruchami správania
 • Emočnými a sociálnymi ťažkosťami
 • Výchovnými problémami

Komplexná starostlivosť zahŕňa

 • centrum poradenstva a prevencie
  Diagnostickú činnosť (diagnostika, depistáž, test školskej zrelosti)
 • centrum poradenstva a prevencie
  Poradenskú činnosť
 • centrum poradenstva a prevencie
  Intervenčnú činnosť
 • centrum poradenstva a prevencie
  Krízovú činnosť
 • centrum poradenstva a prevencie
  Preventívnu činnosť

V rámci komplexnej starostlivosti ponúkame

 • Psychologickú diagnostiku
 • Psychologicko-výchovnú starostlivosť a poradenstvo pri emočných a sociálnych ťažkostiach
 • Vyšetrenie intelektu, osobnosti a emocionality, kognitívnych funkcií, neuromotorickej zrelosti
 • Intervenčné stratégie pre deti s oneskoreným vývinom a s poruchami správania
 • Logopedickú diagnostiku
 • Logopedické intervencie pre deti s OVR, NVR, zajakavosťou, brblavosťou, nesprávnou výslovnosťou, so symptomatickými poruchami reči Sluchové postihnutie, mentálne postihnutie, PAS, syndrómy
 • Odborné vedenie detí s PAS Terapiu hrou a filiálnu terapiu
 • INVT Diagnostika prítomnosti primárnych reflexov a ich inhibícia (neuro-vývinová stimulácia)
 • EEG Biofeedback diagnostika a tréning – metóda sebaučenia mozgu pomocou biologickej spätnej väzby pri poruchách správania, učenia, pozornosti, rôznych druhoch samovoľných tikoch, epilepsii
 • Špeciálno pedagogickú diagnostiku
 • Metódu Sindelár Diagnostika zameraná na deficity čiastkových funkcií pri poruchách učenia a správania
 • SFUMATO Splývavé čítanie – spôsob ako naučiť dieťa plynulo čítať s porozumením textu
 • KULIFERDO Zameraný na rozvoj školskej zrelosti pre deti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
 • Eľkonin Fonematické uvedomovanie
 • Korekcie učenia Individuálne intervencie zamerané na potreby dieťaťa, žiaka, študenta
 • Bilaterálnu integráciu
 • Orofaciálnu stimuláciu
 • Mapu tela

Prepájaním špeciálno-pedagogických, psychologických, logopedických a fyzioterapeutických intervencií a odborného poradenstva vieme deťom, žiakom a študentom a ich rodičom poskytnúť prvotriednu starostlivosť.

Objednať sa môžete

E-mailom:
scpp@tenenet.sk

Telefonicky:
02/2020 0217
02/2020 1111

Tešíme sa na Vás!

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.