Komunitné aktivity pre deti a mládež v Senci

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2018 podporilo našu činnosť vo výške 2 500 EUR.

V rámci projektu a komunitných aktivít pre deti a mládež Senca sme realizovali preventívne a aktivizačné činnosti, ktorých cieľom bola prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie a dobrovoľníckej činnosti prevencia vzniku nepriaznivých situácií a podpora sociálneho začleňovania detí, mládeže a dospelých. V komunitnom centre sme tieto ciele realizovali prostredníctvom nasledovných aktivít a programov:

  • Preventívne programy – komunitné centrum realizovalo pravidelné preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), ale aj dlhodobejšie preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia pred zadĺženosťou a neplatičstvom, osvetové a poradenské programy v oblasti bývania; programy prevencie a riešenia konfliktov).
  • Podpora dobrovoľníctva – spočívala v dobrovoľníckej výpomoci mládeže a dospelých pri realizácií aktivít v KC (napr. mimoriadne a komunitné aktivity, doučovanie), ako aj v podpore dobrovoľníckej činnosti klientov centier v iných inštitúciách či v zahraničí (napríklad v rámci programov Európskej dobrovoľníckej služby).
  • Záujmová činnosť – cieľom záujmovej činnosti v komunitnom centre bolo zabezpečenie aktívneho, kvalitného, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže, rozvoj životných zručností, kompetencií, schopností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania a podpora budovania vzájomných kontaktov a akceptácie medzi deťmi a mládežou z rôznych skupín (deťmi z rôznych sociálnych vrstiev).
  • Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky
  • Nízkoprahové kluby pre deti a mládež – v letných mesiacoch – formou/v rámci denného tábora.
    Prostredníctvom tohto projektu sa nám podarilo naplniť tieto ciele:

  • Zvýšiť informovanosť verejnosti a z nej najmä potenciálnych sociálnych klientov spomedzi občanov mesta Senec, ktorí potrebujú sociálnu a psychologickú pomoc ako prevencia vzniku sociálno-patologických javov v Senci či individuálna prevencia negatívnych dôsledkov sociálno-patologických javov v rodine.
  • Posilnenie spolupráce medzi samosprávou a neziskovým sektorom v meste Senec v rámci realizácie a organizácie spoločných komunitných aktivít v Senci.

 
Senec_logo