SPODaSK v rodine BSK + TTSK ´18

Projekty sa zameriavajú na podporu výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Hlavná aktivita projektov bude realizovaná 3 podaktivitami, a to:

  • Podaktivita 1 – Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, kotré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v zmysle §11 zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK okrem mediácie.
  • Podaktivita 2 – Vykonávanie vybraných výchovných opatrení §12 odst 1 písm. b), §12 ost. 1 písme d) zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK.
  • Podaktivita 3 – Supervízia

Cieľom podaktivít je:

  • rozšírenie o nové prvky opatrenia pre klientov – samostatné metodické pokyny a definovaná ponuka nástrojov pomoci
  • zvýšenie intenzity výkonu opatrení v rámci už realizovaných opatrení pre klientov – jedná sa o zvýšenie intenzity výkonu v porovnaní s naším doterajším výkonom opatrení SPODaSK aj vzhľadom na posilnenie a budovanie personálnych kapacít žiadateľa v zmysle rozšírenia vďaka tomuto projektu.

V rámci spolupráce s akademickou pôdou zapájame výskumníkov sociálnej práce FZaSP TRUNI, aby sme jasne identifikovali rizikové faktory a kritické body výkonu týchto opatrení a následne novozískané poznatky zapracovali do tvorby metodík týchto opatrení výkonu SPODaSK pre efektívnejšiu prácu s dysfunkčnými rodinami.

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí – od začiatku projektu v roku 2017 máme celkovo 329 klientov (BSK – 205, TTSK – 124), teda v roku 2018 pribudlo nových 157 klientov (BSK – nových 106, TTSK – nových 51).

Na stiahnutie:

Linky:

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

IA MPSVR SR

ESF

ZaSI

EU_OPLZ