ZŤP vedia, chcú a môžu pracovať!

Finančne podporený sociálny projekt z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, 2012

V rámci sociálneho projektu „Zdravotne postihnutí ľudia vedia, chcú a môžu pracovať!“ prebehli v termínoch 21.-25.mája 2012 a 18.-22.júna 2012 dva programy sociálneho vzdelávania.

Informácie o priebehu, fotografie a spätné audioväzby účastníkov si môžete prezrieť a vypočuť po kliknutí tu: Sociálne vzdelávanie

Stručná charakteristika projektu:
Predkladaný projekt má za cieľ vzdelávať sociálne organizácie zamerané na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec v možnosti riešenia ich nezamestnanosti zakladaním chránených dielní, pričom reálnym výstupom projektu bude minimálne 20 ľudí vyškolených odborným vzdelávaním, pozostávajúcim z 2 modulov po 5 dňových školeniach zakladania chránenej dielne a fundraisingu, ako aj praktický manuál postupu založenia chránenej dielne spolu s písaním sociálneho projektu ako základu viaczdrojového financovania sociálnej organizácie. Skupinové vzdelávanie budú prekrývať individuálne poradenstvá a to aj priamo v potenciálnych priestoroch novozakladajúcich chránených dielní. Zapojením štátnej správy z pozície Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako poskytovateľa štátneho príspevku pomoci pre chránené dielne a tiež mestského úradu v Senci ako zástupcu samosprávy projekt vytvára predpoklad efektívneho modelu tvorby komunitného sociálneho partnerstva so sociálnymi organizáciami na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom ako ohrozenej skupine obyvateľstva sociálnym vylúčením opäť sa začleniť na trh práce. Dôležitou súčasťou je tiež výskum zamestnanosti a nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí v jednotlivých okresoch Slovenska v súvislosti s možnosťami trhu práce a v konfrontácii štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnej poisťovne o pridelených invalidných dôchodkoch, ktorý bude realizovaný s pomocou študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

Hlavné ciele projektu:
• Zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov (zdravotne postihnutí ľudia) do spoločenského diania (trh práce, zamestnávanie) a aktívne ho ovplyvňovať (založením chránenej dielne to len začína, budú nútení komunikovať s verejnosťou a firmami a presviedčať ich o plnohodnotnej rovnocennosti ponukou svojich kvalitných výrobkov a služieb, pričom firma nemusí vynakladať financie navyše, len efektívnejšie a adresnejšie vynaloží povinné odvody),
• Posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti meniť a ovplyvňovať svoju životnú situáciu (mnohí zdravotne postihnutí si zakladajú chránené dielne a pozitívnym príkladom, svojpomocou môžu pomôcť ďalším zakladať chránené dielne),
• Aktivizovať potenciál jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a zvyšovať tak ich šance na začlenenie sa do spoločnosti (nevyhnutná aktivizácia, motivácia, tvorivé myslenie a schopnosť efektívnej komunikácie s verejnosťou a propagovať služby novej chránenej dielne)

Cieľové skupiny projektu:
• Primárna cieľová skupina – minimálne 10 pracovníkov sociálnych neziskových organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, z ktorých niektoré majú síce sídlo v Bratislave alebo Trnave, ich členovia však pochádzajú z okresu Pezinok a Senec a rozmýšľajú o založení chránenej dielne (ILCO klub, Klub vozíčkárov, Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža, Slovenský zväz telesne postihnutých na Slovensku, Nezábudka n.o. atď.), minimálne 10 záujemcov o založenie chránenej dielne z iných ako
sociálnych organizácií
• Sekundárna cieľová skupina – ďalší záujemcovia o založenie chránenej dielne z radov samotných zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku alebo ich blízkych príbuzných či priateľov, ktorí by chceli založiť chránenú dielňu
• Terciárna cieľová skupina – široká verejnosť, ktorá sa dozvie o možnostiach chránených dielní a zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku

Aktivity projektu a časový harmonogram:
• Vzdelávanie sociálnych organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec v možnosti riešenia ich nezamestnanosti zakladaním chránených dielní – 5 – dňové školenie bude pozostávať z týchto tém – zakladanie chránených dielní, možnosti ďalšieho financovania chránených dielní, regionálne a komunitné sieťovanie v záujme pomoci chránenej dielni, praktické rady pre činnosť chránených dielní a postavenie plánu tvorby chránenej dielne, marketing a manažment chránených dielní
• Vzdelávanie sociálnych organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec v možnosti riešenia viaczdrojového financovania ich organizácie fundraisingom – 5 – dňové školenie bude pozostávať z týchto tém – sociálny projekt v systéme manažmentu organizácia ako prostriedok inovácie, projektový manažment, štruktúra sociálneho projektu, výstavba konkrétnych plánov sociálneho projektu, viaczdrojové financovanie sociálneho projektu
• Individuálne poradenstvo pre účastníkov vzdelávania v priestoroch odborného vzdelávania, ale aj priamo v teréne v priestoroch potenciálnych novo-vznikajúcich chránených dielní
• Vytvorenie komunitného sociálneho partnerstva – vzájomnou spoluprácou štátnej správy (UPSVAR v PK, SC), samosprávy (MsÚ Senec) a neziskového sektora (sociálne organizácie zamerané na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom v okrese Pezinok a Senec) v procese vzdelávania pomôcť k tvorbe efektívnejších riešení problémov zdravotne postihnutých ľudí v regióne
• Príprava a vydanie praktického manuálu postupu zakladania chránenej dielne na Slovensku a možnostiach spolupráce v rámci komunitného sociálneho partnerstva, ktorý bude slúžiť aj iným záujemcom o založenie chránenej dielne na Slovensku
• Príprava a vydanie praktického manuálu postupu prípravy, písania a realizácie sociálneho projektu na Slovensku, ktorý bude slúžiť aj iným záujemcom o písanie sociálnych projektov a ich viaczdrojové financovanie
• Príprava a realizácia výskumu zamestnanosti a nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí v jednotlivých okresoch Slovenska v súvislosti s možnosťami trhu práce a v konfrontácii štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnej poisťovne o pridelených invalidných dôchodkoch, ktorý bude realizovaný s pomocou študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

Kritériá hodnotenia úspešnosti projektu:
• Kvantitatívne – 2 odborné vzdelávania po 5 dní s minimálne 20 účastníkmi zo sociálnych organizácií, 2 praktické manuály zakladania chránenej dielne a fundraisingu, minimálne 40 hodín individuálneho poradenstva, založenie minimálne 1 chránenej dielne, podanie minimálne 10 žiadostí o grant účastníkmi vzdelávania, výsledky štatistického rozboru výskumu zamestnanosti a nezamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí s návrhmi na konkrétne riešenia v jednotlivých okresoch Slovenska v jednotlivých okresoch Slovenska
 Kvalitatívne – rozvoj profesionálnych zručností odborníkov pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím, šírenie informácií o zamestnávaní zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku, pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.