Aktivity

Aktivita 1.: Prieskum existujúcich opatrení a príležitostí v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na národnej a regionálnej úrovni v  Gruzínsku:

Október-November 2021

 1.1. Štúdium legislatívnych opatrení na regionálnej a národnej úrovni;

 1.2. Žiadosť relevantných subjektov o zverejnenie existujúcich štatistík a údajov súvisiacich so zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím 

 1.3. Štúdium dokumentov a sekundárna analýza dokumentov. Štúdium získaných informácií a právnych legislatívnych rámcov, prieskumov o zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím.

December 2021

Fokusové skupiny –  s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú schopní a majú záujem pracovať. Cieľom bolo preskúmanie ich postojov a schopností integrovať sa do pracovného procesu. Vo fokusovej skupine bolo dopytovaných až 40 ľudí so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo 150 ľudí so zdravotným postihnutím bolo dopytovaných v rámci kvantitatívneho prieskumuprostredníctvom telefonických rozhovorov.

1.4. Priebeh kvantitatívneho prieskumu v regiónoch Shida Kartli, Samtskhe-Javakheti a Mccheta-Mtianeti – 150 odpovedí respondentov z radov osôb so ZP a medzi pracovníkmi, ktorí s nimi pracujú. Cieľom bolo identifikovať potreby a pracovné zručnosti osôb so ZP. 

1.5. Príprava odporúčaní a kampane na podporu integrácie osôb o ZP na národnej a regionálnej úrovni so zástupcami cieľových samospráv.

Aktivita 2.: Expertné workshopy na regionálnej úrovni

21. februára Gori – Pracovné stretnutia so zástupcami vládneho a mimovládneho sektora samospráv Gori a Khashuri.

22. február – Akhaltsikhe – Pracovné stretnutia so zástupcami samospráv Akhaltsikhe a Borjomi.

24. februára – St. Mtskheta – Pracovné stretnutie s predstaviteľmi vládneho a mimovládneho sektora samospráv Mtskheta a Dusheti.

Počas pracovných stretnutí boli účastníci rozdelení do troch skupín: 1. Zástupcovia vládneho sektora 2. Zástupcovia mimovládneho sektora 3. Sociálni pracovníci a iní odborníci. Každá skupina, berúc do úvahy možnosti svojej samosprávy, vybrala štyri prioritné problémy z odporúčaní vypracovaných v rámci úvodného výskumu. Okrem toho sa počas prezentácie úspešných politík Slovenska a Európy mali účastníci možnosť dozvedieť o dôležitosti úpravy legislatívnych opatrení na štátnej úrovni v krajine.  Inšpirácia: existencia zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zo Slovenska, dostupnosť zvýhodnených finančných balíčkov pre podnikateľov a organizácie a predovšetkým decentralizácia, ktorá miestnej samospráve umožní samostatne rozvíjať sociálne programy prispôsobené potrebám ľudí so ZP, vrátane podpory miestneho podnikania.

Ďalšie stretnutia s osobami s rozhodovacou právomocou v cieľových samosprávach.

16.03.2022

Stretnutie s predsedom samosprávy Khashuri Sakrebulo Ninom Lipartelianim, členmi Sakrebulo a zástupcami služieb radnice. Zástupcovia projektu oboznámili účastníkov s účelom, potrebami, odporúčaniami výskumu a diskutovali o spôsoboch ich realizácie. Výsledok: Pán Nino prisľúbil podporu a spoluprácu pre kampaň na podporu zamestnanosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

21.03.2022

Začali sme aktívne pracovať na implementácii odporúčaní vypracovaných ako výsledok prieskumu. Na realizáciu prvého odporúčania naši gruzínski partneri vypracovali dotazník, pracujeme na zostavovaní pracovných skupín a riešení právnych otázok.

22.03.2022

Starosta obce Gori Vladimer Khinchegašvili sa stretol s Marine Mgebrishvili, riaditeľkou združenia „Society Biliki“ a zástupcami nášho projektu, ktorý sa zaoberá podporovaným zamestnávaním ľudí so zdravotným postihnutím. Stretnutie bolo produktívne. Starosta navrhol vytvoriť tím pracujúci v tejto oblasti. Členmi tejto pracovnej skupiny budú zástupcovia mesta, organizácie Biliki a mimovládnych organizácií.

23.03.2022

Marine Mgebrishvili, riaditeľka „Society Biliki“ a zamestnanci sa stretli s Irakli Lazarashvili, primátorom mesta Akhaltsikhe a Rubenom Karapetianim, zástupcom primátora mesta Akhaltsikhe, aby prediskutovali prioritné oblasti pre mesto Akhaltsikhe a dohodli sa na zlepšení pracovných príležitostí pre ľudí. so zdravotným postihnutím. Stretnutia sa zúčastnil predseda mestskej rady Akhaltsikhe Davit Lomidze, zamestnanci mestskej rady Mariam Gogoladze, Nino Miqaberidze, Zoia Baliashvili a členovia Štátneho zastupiteľstva Giorgi Meliqidze, Shalva Berdzenishvili a Soso Alibegashvili.

Aktivita 3.: Školenie pre odborných pracovníkov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými osobami

Školenie pre odborných pracovníkov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými osobami. Školenie sa konalo v termíne od 27.5. – 1.6.2022 v Kobuleti v Gruzínsku.

30 účastníkov z vládneho a mimovládneho sektora zo šiestich samospráv a z troch cieľových regiónov sa zúčastnilo tréningov pod vedením školiteliek Viery Záhorcovej a Tatie Pachkoria.

Tréningový modul zahŕňal: Prezentácie, skupinovú prácu, diskusie, simulácie, energizéry. Na školeniach boli prezentované nasledovné témy: 1.Možnosti a bariéry zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím; 2. inkluzívna spoločnosť; 3. inkluzívne vzdelávanie a prechod zo vzdelávania do procesu zamestnávania; 4. hodnotenie zručností a kariérne poradenstvo; 5. Programy na podporu zamestnanosti 6. Nástroje na efektívne hľadanie zamestnania a vytváranie sietí so zamestnávateľmi. 

Školenie prispelo k vzniku nových kontaktov, výmene informácií zo účastníkov, prehĺbeniu vedomostí. Záverečný deň školenia bol venovaný skupinovej práci, v ktorej každá skupina mala predložiť akčný plán na zlepšenie zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na základe možností vo svojej komunite. 

Na záver školenia účastníci dostali certifikáty o účasti a zároveň sme vyhodnotili najaktívnejších účastníkov, ktorí dostali pamätné ceny. 

Celú atmosféru školenia si môžete pozrieť v tomto videu  6-day specialist training

Ostatné podporné aktivity, ktoré naši partneri realizovali v reportovanom období a spomínané aktivity úzko súvisia s advokačnými cieľmi nášho projektu:

 1. S cieľom podporiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením v Gruzínsku sa v máji 2022 riaditeľka organizácie Biliki Marine Mghebrishvili spolu s predstaviteľmi projektu stretli so starostom obce Mtskheti Dimitri Zurabishvili, vedúcim sociálnej a zdravotnej služby Mtskheti Ninom Chichinadze, zástupcom štátneho zástupcu Mtskheta-Mtianeti, Gocha Kavtaradze a podpredseda Mtskheti Sakrebulo Michail Bujiashvili.

Video –  On May 5, 2022,

 • 13.06.2022 sa konalo stretnutie s predsedom rady obce Borjomi a vedúcimi sociálnej služby radnice obce Borjomi, s vedúcim ľudských zdrojov s cieľom implementovať balík odporúčaní vypracovaných v rámci projektu na miestnej úrovni.  Pri organizácii stretnutia nám aktívne pomáhala Manana Orjonikidze, účastník aktivity 3.1 z Rady obce Borjomi, ktorá bude zodpovedný za implementáciu akčného plánu a implementáciu balíka odporúčaní v obci Borjomi v rámci advokačnej kampane.
 • 01.07.2022 sa konalo zasadnutie pracovnej skupiny obce Gori. Cieľom bola diskusia ohľadom plánovaných krokov akčného plánu a plánovanie ďalších aktivít. Dohodli sa na vytvorení databázy osôb so zdravotným postihnutím a zaradení osoby so zdravotným postihnutím do dozornej skupiny pri realizácii infraštruktúrnych projektov.
 • 04.07.2022 sa konalo stretnutie s Anikou, mimovládnou organizáciou zaoberajúcou sa problematikou zdravotne postihnutých ľudí. Cieľom bola diskusia o legislatívnom základe osôb so zdravotným postihnutím v Gruzínsku.
 • V rámci akčného plánu zo školenia (aktivita 3.1.) začala samospráva Akhaltsikhe vytvárať databázu zdravotne postihnutých ľudí. V auguste 2022 zástupcovia organizácie Biliki spolu s novinárkou navštívili niekoľko zdravotne postihnutých prostredníctvom zástupcov svojej obce a zúčastnili sa procesu registrácie. 

Video znázorňujúce proces vytvárania databázy, link tu: 17.08.2022 visit to Akhaltsikhe Municipality, meeting with Deputy Mayor of Akhaltsikhe Municipality – Ruben Karapetian.

 • V rámci štúdie , ktorú realizovala národná agentúra zamestnávania bola identifikovaná potreba zavedenia služieb orientovaných na individuálne potreby osôb so zdravotným postihnutím/zdravotne postihnutých osôb. V septembri, 20-21.9. sa konalo stretnutie zamerané na prezentáciu dotačnej schémy na zavedenie chráneného pracoviska, vytváranie dostupného pracovného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím – prezentácia a analýza výskumného dokumentu.

 Training of the State Employment Supported Agency

 • Pracovné skupiny v regiónoch, na ktoré je projekt zameraný:
  • Pracovná skupina obce Gori

Zástupcovia primátora zhromaždili údaje osôb so zdravotným postihnutím a tieto údaje zaraďujeme do programu. Spolu so Štátnou agentúrou na podporu zamestnanosti plánuje pracovná skupina obce Gori zorganizovať fórum zamestnanosti.

 • Pracovná skupina obce Khashuri

V obci Khashuri bola vytvorená špeciálna komisia, ktorá bude pracovať na riešení problémov a problémov zdravotne postihnutých ľudí. Na čele komisie stojí predseda rady obce Khashuri Nino Liparteliani a koordinuje ju členka rady Tatia Brolidze.

7.3. Pracovná skupina obce Akhaltsikhe

Obec Akhaltsikhe ako prvá vzala do úvahy naše odporúčanie a vytvorila databázu zdravotne postihnutých ľudí. Aktívne začala pracovať Rada osôb so zdravotným postihnutím.

 • Pracovná skupina obce Dusheti

 V obci Dusheti prebieha proces vytvárania základní pre ľudí so zdravotným postihnutím. Je takmer v štádiu dokončenia. Aktívne prebieha proces zaraďovania zdravotne postihnutých ľudí do rôznych štátnych programov. Vznikla Rada osôb so zdravotným postihnutím a začala sa práca na riešení problémov osôb so zdravotným postihnutím. Zástupcovia magistrátu mesta Dusheti majú v akčnom pláne otvorenia denného centra napísané, keďže však najskôr hľadajú budovu a darcu na výstavbu tejto budovy, financovali náklady na prepravu zdravotne postihnutých ľudí z mesta Dusheti do denné centrum obce Mtskheti.

7.4. Pracovná skupina samosprávy Mtskheti

V obci Mtskheti bola založená Rada zdravotne postihnutých osôb, ktorá aktívne začala vyhľadávať informácie o potrebách zdravotne postihnutých osôb a vytvárať nové programy. Región Mtskheta-Mtianeti je prvým, ktorý zahrnul podporu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím ako prvý bod svojho akčného plánu. Úrad kraja a sociálna služba na to využili Štátny program podpory zamestnávania sociálne slabších osôb a zamerali sa na zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb. V rámci programu bolo do septembra zamestnaných viac ako 25 osôb so zdravotným postihnutím.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.