Komunikácia/dorozumievanie (jazyková, kultúrne rozdiely)

Jazykové vzdelávanie

Ovládanie jazyka prijímajúcej krajiny je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý napomáha úspešnej integrácii. Okrem praktických dôvodov (hľadanie práce, samostatnosť pri vybavovaní úradných a iných každodenných záležitostí a pod.) má význam aj pre to, aby ľudia z Ukrajiny mohli na Slovensku nadväzovať nové vzťahy s domácimi a cítiť sa tu prijatí. 

Aktuálne na Slovensku neexistuje jednotné jazykové vzdelávanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Dostupné sú však rôzne možnosti. Je potrebné rozlišovať, či ide o jazykové vzdelávanie pre deti, ktoré navštevujú základnú školu (spracované v časti o vzdelávaní), alebo pre dospelých. 

Jazykové vzdelávanie pre dospelých

Mnohí ľudia z Ukrajiny preferujú online kurzy slovenčiny alebo individuálne štúdium, vzhľadom na ich časové možnosti. Ak už napríklad pracujú, ich pracovný čas im možno neumožňuje navštevovať kurzy osobne. Náročné to môže byť aj pre matky s malými deťmi, ak ich nemajú komu zveriť, kým sú na kurze.

ONLINE JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

Portál ponúka možnosť získať znalosť slovenčiny na úrovni A1 až B2. Vzdelávanie je bezplatné. Informácie na webe sú dostupné aj v ukrajinčine (a iných jazykov). Táto stránka obsahuje dosť veľa gramatiky. Stránka vyžaduje registráciu (zadarmo). Stránka obsahuje aj texty, videá a zvukové materiály na počúvanie a spoznávanie slovenčiny. 

Tento portál poskytuje výučbu slovenčiny na úrovniach A1 a A2, čiže od úplných základov. Umožňuje samoštúdium, ktoré je možné začať kedykoľvek počas roka, alebo štúdium s tútorom, na ktoré budú najbližšie prijímať k septembru 2022. Táto stránka je interaktívnou verziou učebnice Krížom krážom. Je to kvalitný kurz s dobrou metodikou. Vzdelávanie je bezplatné. Stránka vyžaduje registráciu (zadarmo).

Pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave organizuje 2-týždňový intenzívny kurz slovenčiny pre ľudí z Ukrajiny (momentálne nepríjímajú nových študentov, keďže majú naplnené kapacity, ale časom sa to môže zmeniť). Kurz prebieha vždy v utorok až piatok v čase 9:00 – 10:30.

Ponúkajú prezenčné (pozri nižšie) aj online vzdelávanie. Kurz je bezplatný. Študenti dostanú základné študijné materiály zdarma (učebnica Prvá pomoc po slovensky). Študenti si taktiež budú potrebovať zakúpiť učebnicu Krížom krážom za symbolických 5 eur. Prihlasovanie na online kurz tu.

Kanál obsahuje množstvo videí v slovenčine s titulkami, niektoré sú určené špeciálne pre ľudí z Ukrajiny. Ponúka učenie sa slovenčiny prostredníctvom príbehov (jednoduchých rozprávok), ale obsahuje aj videá, ktoré približujú slovenskú gramatiku, rôzne recepty či situácie z bežného života (môj deň, očkovanie, ročné obdobia a pod.).

Na stránke treba kliknúť na sekciu Učím sa slovenčinu (pre študentov, učiacich sa), ktorá obsahuje materiály (videá a cvičenia), ktoré sú označené podľa náročnosti (ľahké – A, stredné – B, a ťažké – C). Cvičenia sú zamerané na počúvanie, ale aj gramatiku a prepis textu (študenti môžu pozerať video a čítať text). Materiály možno filtrovať podľa náročnosti, alebo podľa témy. 

Stránka obsahuje komixy s bežnými situáciami, ale aj jednoduchú a praktickú gramatiku pre každodenné použitie. Okrem toho sú tam aj „tabule“ s jednoducho vysvetlenou gramatikou, cvičenia a hru (pixeso) na zapamätanie si slovíčok. 

Tieto kurzy zvyčajne prebiehajú prezenčne, ale momentálne sú všetky online. Posytujú základy slovenčiny pre úplných začiatočníkov. Zameriavajú sa na osvojenie si základov slovenčiny, ktoré možno využiť v reálnych situáciách a rošírenie slovnej zásoby. Najbližší kurz otvárajú v auguste 2022.

Táto iniciatvíva ponúka 15 bezplatných hodín slovenčiny cez aplikáciu ZOOM každý pracovný deň podvečer. Počet účastníkov je obmedzený na 500 (kvôli limitom ZOOMu). Na kurz sa treba prihlásiť vopred tu.

ONLINE KURZY ZÁKLADOV SLOVENČINY pre deti a dospelých z Ukrajiny. 

MOBILNÉ APLIKÁCIE

Aplikácia je určená pre úplných začiatočníkov, obsahuje lekcie na úrovni A1-A2. Jazyk sa učí formou počúvania a textu. 

Táto aplikácia ponúka príležitosť naučiť sa slovenčinu prostredníctvom materinského jazyka (k dispozícii je viac ako 60 jazykov). Aplikácia obsahuje konverzačné frázy na rôzne témy s výslovnosťou a fonetickým prepisom v slovenčine. Ďalej ponúka hry zamerané na počúvanie, písanie a hovorenie. Je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých.

Aplikácia je spoplatnená, ale je možné na mesiac ju vyskúšať zdarma. Pre žiakov z Ukrajiny je aplikácia úplne zdarma.

Knihy

Knihu vydal Migračný úrad Slovenskej republiky, ale samozrejme nie je určená len pre azylantov a žiadateľov o azyl, ale pre všetkých cudzincov, ktorí sa chcú naučiť po slovensky. Je to kniha voľne dostupná na stiahnutie zadarmo. Obsahuje gramatiku a cvičenia.

Je to malá kniha, ale veľmi kvalitná pre učenie sa slovenčiny. Nie je to učebnica, obsahuje frázy v slovenčine a ukrajinčine, a tiež základné praktické informácie o Slovensku, kultúre a jazyku. Kniha je dostupná na stiahnutie v pdf zadarmo. 

Nejde o učebnicu, ale o pracovné listy s cvičeniami pre úrovne A1 až C1, ale najviac ich tam je pre úroveň A1. Obsahuje tiež základné frázy, ktoré sa často používajú. Taktiež obsahujú zoznam slov, ktoré v slovenčine a ukrajinčine znejú rovnako, ale majú iný význam (homonymá). 

PREZENČNÉ KURZY SLOVENČINY

 • Studia Academica Slovaca – Bratislava

Studia Academica Slovaca je centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny ponúka intenzívny dvojtýždňový kurz slovenčiny zdarma. Kurz sa koná vždy v utorok až piatok od 9:00 do 10:30 na Gondovej ulici č. 2 v Bratislave, na 2. poschodé, číslo dverí 417. 

Študenti dostanú základné študijné materiály zdarma (učebnica Prvá pomoc po slovensky). Študenti si taktiež budú potrebovať zakúpiť učebnicu Krížom krážom za symbolických 5 eur. Prhlasovanie na kurz tu. Momentálne však pre naplnenie kapacít neprijímajú nových študentov, čo sa však môže zmeniť. Treba sledovať informácie na ich Facebookovej stránke.

Tieto dve organizácie v spolupráci ponúkajú bezplatné kurzy slovenčiny pre ľudí z Ukrajiny v Bratislave. Kurzy pre dospelých prebiehajú v dvoch skupinách: v pondelok, stredu a piatok od 10:30 do 12:00 a v pondelok a piatok od 8:30 do 10:00. Kurzy sa konajú v Slovensko-ukrajinskom dome na Ovručskej 5 v Bratislave. 

V termíne od 16.5. do 29.6.2022 bude v priestoroch Mestskej knižnice Bratislava na Kapucínskej 3 bezplatný kurz slovenčiny pre ľudí z Ukrajiny. Bude sa konať v pondelky a stredy od 9:00 do 10:00. Na kurz sa netreba vopred registrovať a je otvorený pre všetkých bez rozdielu veku. Kapacita je obmedzená na 20-25 účastníkov.

 • Kurzy slovenčiny v regiónoch

Bezplatné kurzy slovenčiny pre ľudí z Ukrajiny sú dostupné aj v niektorých mestách, často však ide o rôzne dobrovoľnícke iniciatívy.

Staromestská knižnica spúšťa bezplatný kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov

PLATENÉ KURZY SLOVENČINY PRE CUDZINCOV

Jazykové školy v každom väčšom meste ponúkajú aj kurzy slovenčiny pre cudzincov. Tie sú však platené (v Bratislave sa ceny pohybujú okolo 160-200 EUR za 40 hodinový kurz).

KOMUNIKÁCIA S KLIENTMI V UKRAJINČINE

Najmä spočiatku môže byť užitočné, ak sa aj vy naučíte pár slov a fráz v ukrajinčine. Okrem uľahčenia komunikácie je to aj dôležitý signál prijatia. Môže vám na to poslúžiť napríklad tento krátky slovensko-ukrajinský slovník (uložený na google disku a dostupný na stiahnutie). Užitočná je aj služba Google Translate. 

ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S ĽUĎMI NA ÚTEKU

Práca s klientmi, ktorí utiekli pred vojnou, môže byť veľmi náročná – o to viac, ak ide o ľudí z inej kultúry. Skúsenosti z iných krajín, ktoré prijímali utečencov ukazujú, že existuje určitý fenomén, ktorý je pomerne univerzálny a prežívajú ho vo väčšej či menšej miere všetci utečenci. Volá sa kultúrny šok alebo šok z akútne vzniknutej situácie. Je to ich reakcia na obrovský stres, ktorým prechádzajú. To, ako im pomôžeme sa s ním vyrovnať, môže mať obrovský vplyv na ich situáciu.

Pri zvládaní šoku pomáha 1) uznanie situácie, 2) informácie, 3) kontakt so známym prostredím, 4) vytvorenie komunity. 

Okrem kultúrneho šoku však mnohí ľudia prichádzajúci z Ukrajiny zažívajú traumu, ktorá nekončí tým, že prišli do bezpečnej krajiny. Po počiatočnej úľave z príchodu do bezpečnej krajiny nastupuje stres z neznámej spoločnosti, inak fungujúcich pravidiel a bariér (jazyková, kultúrna, sociálna), ktoré je ťažké prekonávať. Okrem toho utečenci neustále prežívajú obrovský strach o svoju krajinu a svojich blízkych, ktorí v nej ostali a zúčastňujú sa bojov. Nové, neznáme prostredie neponúka také zdroje opory, aké by mali vo svojom pôvodnom prostredí. Traumatizácia sa u utečencov môže prejavovať rôzne, od úplného stiahnutia sa do svojho vnútra, cez fyzické prejavy (bolesti hlavy, brucha, dýchacie ťažkosti, poruchy príjmu potravy, nespavosť a pod.) až po podráždenosť a agresivitu. Je preto dôležité vnímať ich správanie v tomto kontexte.

O tom, ako s klientmi z Ukrajiny citlivo komunikovať s ohľadom na ich traumatické zážitky si môžete prečítať v letáku Centra pre výskum etnicity a kultúry a vo Veľkom psychologickom manuáli Ligy za duševné zdravie.

Pri práci s klientmi, ktorí utiekli pred vojnou, je dôležité uvedomiť si aj svoje vlastné predpoklady a očakávania, ktoré od nich máte. Taktiež je potrebné zvedomiť si svoje vlastné motivácie, pre ktoré ste sa rozhodli pomáhať. Môže sa stať, že dobrovoľníci či ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách majú isté predstavy o tom, ako má vyzerať, či správať sa” utečenec. Avšak najdôležitejšie je uvidieť v nich ich ľudskú dôstojnosť. Viac si môžete prečítať v článku Zuzany Vasičákovej Očenášovej (uložené na google disku).

Power point prezentácia: klikni tu / презентація powerpoint: натисніть тут

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.