Školstvo a uznanie kvalifikačných kritérií

Prístup detí k výchove a vzdelávaniu

Deti z Ukrajiny, ktoré majú na Slovensku poskytnuté dočasné útočisko, sú žiadateľmi o azyl alebo azylantmi nie sú príjímané do škôl na základe správneho konania, ale sú len „zaraďované“ do školy a príslušného ročníka riaditeľom príslušnej školy. Ide o zaradenie bez rozhodnutia o prijatí (teda nie na základe prijímacieho konania).

Riaditeľ má povinnosť takéto dieťa do školy zaradiť do ročníka a triedy. Zaradenie do konkrétneho ročníka riaditeľ robí na základe overenia jazykových znalostí a vedomostí dieťaťa. Lehota na zaradenie takéhoto dieťaťa je tri mesiace, avšak Ministerstvco školstva odporúča konať bezodkladne. Pre zaradenie dieťaťa je dôležité, či začalo konanie o udelenie dočasného útočiska alebo azylu a nie či už bolo rozhodnuté o vydaní. 

Riaditeľ je povinný dieťa zaradiť, avšak zároveň musí rešpektovať najvyššie počty v triede a zároveň aj „prevádzkovú kapacitu“ uvedenú v prevádzkovom poriadku. Zaradiť dieťa z Ukrajiny do ZŠ alebo SŠ môže riaditeľ odmietnuť len v prípade nedostačujúcej kapacity, ak príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva nesúhlasí s jej navýšením. 

V prípade, že škola nemá dostatočné kapacity alebo potrebuje zriadiť novú triedu, je potrebné kontaktovať regionálny úrad školskej správy. Môže tak urobiť aj rodič dieťaťa alebo iná osoba. Kontaktné údaje na jednotlivé regionálne úrady sú dostupné tu

Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva tieto deti neplnia povinnú školskú dochádzku. 

Školy dostávajú na vzdelávanie detí z Ukrajiny jednorazový príspevok vo výške 200 eur na pomôcky a iné materiály. Školy však na tieto deti nedostávajú normatívne financovanie a ani žiadne ďalšie príspevky. Môžu si ich vyžiadať v dohadovacom konaní

Deti z Ukrajiny, ktoré sú zaradené do školy a zároveň sú v hmotnej núdzi, majú nárok na obedy zadarmo. Náklady školy na stravovanie týchto detí je možné vyplácať aj spätne.

Čo musia urobiť rodičia, ktorí chcú zapísať dieťa do školy

Odídenci z Ukrajiny, ktorí chcú zaradiť dieťa do školy musia postupovať v nasledujúcich krokoch:

 1. Požiadať o dočasné útočisko, azyl alebo doplnkovú ochranu. Dá sa využiť aj elektronický formulár, ktorý urýchľuje proces vybavenia žiadosti. 
 2. Vyhľadať školu v blízkosti adresy pobytu (prípadne zriaďovateľa alebo regionálny úrad školstva)
 3. Predložiť škole doklad o udelení dočasného útočiska, azylu alebo doplnkovej ochrany, prípadne doklad o začatí tohto konania
 4. Podať žiadosť o zaradenie do školy 
 5. Získať od riaditeľa školy tlačivo Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (tlačivo je možné nájsť v linku uvedenom v tomto dokumente na str. 2) 
 6. Navštíviť pediatra v obvode, v ktorom sa nachádza škola. Po dohode s vedením školy je možno zdravotnú prehliadku absolvovať aj u iného pediatra. 

Špecifiká pri prijímaní do materských škôl

Podmienky pre prijatie detí do materských škôl sú podobné ako pri zaraďovaní do základnej školy. Deti sú do materských škôl zaraďované a nie prijímané rozhodnutím v správnom konaní. 

Ak rodič dieťaťa žiada celodennú výchovu a vzdelávanie, ak tomu nebránia žiadne objektívne dôvody, dieťa sa zaraďuje na celodennú výchovu a vzdelávanie. 

Postup pre zaraďovanie dieťaťa je rovnaký, ako pri základných školách (viď vyššie). 

Pri zdravotnej prehliadke sa vyžaduje aj údaj o povinnom očkovaní. Lekári sú informovaní o tom, že majú posúdiť očkovací status týchto detí a že musia na potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa uviesť aj údaj o povinnom očkovaní, pričom napr. aj slová „…očkovací status neoverený“ … aj „očkovanie neoverené, nakoľko mu nebolo umožnené nahliadnuť do očkovacieho preukazu“ je údajom o povinnom očkovaní. 

Ministerstvo školstva nevydáva týmto deťom potvrdenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (viac info tu). 

Riaditeľ je povinný dieťa do materskej školy zaradiť, avšak zároveň musí rešpektovať najvyššie počty v triede a zároveň aj kapacitu uvedenú v prevádzkovom poriadku. Zaradiť dieťa z Ukrajiny do materskej školy môže riaditeľ odmietnuť len v prípade nedostačujúcej kapacity, ak príslušný RÚVZ nesúhlasí s jej navýšením. 

Materská škola, do ktorej má zákonný zástupca zdravotne znevýhodnené dieťaťa záujem zaradiť a zákonný zástupca dieťaťa osloví príslušné zariadenie poradenstva a prevencie, ďalej bude postupovať podľa odporúčaní tohto zariadenia. Ak príslušné zariadenie poradenstva a prevencie odporučí zaradenie dieťaťa do materskej školy ako dieťa so zdravotným znevýhodnením, MŠ ho tak zaradí za predpokladu, že má voľnú kapacitu. 

Čo pomôže škole s prvotnou adaptáciou detí

Po nástupe dieťaťa do školy je veľmi potrebné realizovať rozhovor riaditeľa školy, prípadne učiteľov alebo členov podporného tímu s rodičom dieťaťa a samostným dieťaťom. Cieľom takéhoto rozhovoru je predovšetkým vytvorenie dôvery medzi školou a dieťaťom. Rozhovory by mal byť zameraný na situáciu dieťaťa, jeho úroveň vedomostí a znalostí, ale najmä na jeho záľuby, potreby, špecifiká, o ktorých by škola mala vedieť a ktoré uľahčia adaptačný proces. Dôležité je zabezpečenie tlmočenia. 

Veľmi dôležité je aj pripraviť triedu na príchod nového spolužiaka alebo spolužiačky s cieľom zabrániť potenciálnemu napätiu alebo konfliktom. Aj slovenské deti majú otázky, obavy, cítia neistotu a je veľmi dôležité ich na príchod nového dieťaťa pripraviť.

Zároveň je možné dohodnúť sa s deťmi na podpore a pomoci novým spolužiakom z Ukrajiny, vytvorenie systému „sprevádzajúcich rovesníkov) tzv. buddies. Tu je dôležité, aby nešlo len o jedno dieťa, pretože to môže byť veľmi náročné. Odporúča sa rotovať tieto deti a nenútiť ich robiť, čo nechcú. 

Ak má škola podporný vzdelávací tím, je to veľká pomoc pre adaptáciu dieťaťa. Je dobré identifikovať aspoň jedného „dôverného dospelého“, za ktorým môžu ukrajinské deti prísť vždy, keď budú potrebovať. To je dobré urobiť aj v prípade, že škola nemá zriadený školský podporný tím. 

Dôležitá je aj priebežná komunikácia s rodičmi o adaptačnom procese dieťaťa, potrebách a výzvach, ktorým deti čelia. Cieľom je udržiavanie vzájomnej dôvery a zvládania adaptačného procesu. 

Viac o tom, ako postupovať pri adaptácii dieťaťa je možné nájsť tu alebo tu

Vzdelávanie

Téma vzdelávania detí cudzincov bola na Slovensku dlhodobo podceňovaná napriek tomu, že už pred vypuknutím vojny na Ukrajine navštevovalo základné a stredné školy niekoľko tisíc detí z rôznych krajín. Deti cudzincov majú viaceré špecifické vzdelávacie potreby, s čím súvisia aj potreby samotných škôl, ktoré ich vzdelávajú. Takýmito potrebami sú napríklad:

 • jazykové vzdelávanie (výučba slovenčiny ako tzv. druhého jazyka), 
 • reagovanie na kultúrne a sociálne špecifiká týchto detí (interkultúrne vzdelávanie a komunikácia)
 • psychologická podpora pre deti, vrátanie identifikácie špecifických výchovno – vzdelávacích potrieb týchto detí
 • metodická podpora v podobe materiálov, pomôcok, učebníc a podobne
 • personálna podpora – vytváranie školských podporných tímov, možnosti zamestnávania asistentov učiteľa pre tieto deti a podobne

Školský zákon v paragrafe 146 stanovuje, že deťom cudzincov (teda deťom s povoleným pobytom alebo žiadateľom o azyl) sa poskytuje výchova a vzdelávanie, strava a ubytovanie podľa tohto zákona za rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Zákon zároveň ustanovuje, že na odstránenie jazykovej bariéry sa organizujú kurzy slovenského jazyka. Vzdelávanie učiteľov odborne, metodicky a organizačne zabezpečuje Ministerstvo školstva. 

V minulosti sa na základe viacerých výskumov ukázalo, že podpora vzdelávania detí cudzincov bola nedostatočná a školy boli v integrácii detí cudzincov ponechané samé na seba. 

Kurzy štátneho jazyka, ktoré finančne zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja boli podľa týchto výskumov školami nedostatočne využívané a mnohé školy o tejto možnosti ani nevedeli. Zároveň chýbala aj podpora pre zvládanie špecifických potrieb týchto detí, učitelia neboli na ich vzdelávanie dostatočne pripravení a nedostávali dostatočnú metodickú podporu pre integráciu. Ako nedostatočná sa javila aj pripravenosť a citlivosť učiteľov na pôsobenie v interkultúrnom prostredí.

Aktuálna situácia

Po vypuknutí vojny na Ukrajine a s tým súvisiacom náraste počtov ľudí utekajúcich z Ukrajiny sa v priebehu dvoch mesiacov počet detí v slovenských školách skokovo zvýšil. Ku koncu apríla bolo na Slovensku približne 30 tisíc detí vo veku 0-17 rokov so statusom dočasného útočiska. 

Z toho základné a stredné školy navštevovalo v tomto období približne 7000 detí. Momentálne odhady sú také, že základné školy navštevuje len približne 37% detí v danej vekovej kategórii, ktoré majú na Slovensku dočasné útočisko. Určitá časť detí je vzdelávaná aj v rámci dištančného vzdelávania priamo vo vzdelávacom systéme Ukrajiny, podrobnejšie dáta však neexistujú.  Podobne je to aj s materskými školami – presné dáta o počte detí v bežných materských školách nemáme – sú známe len informácie o nedostatočných kapacitách materských škôl, čo zvyšuje napätie medzi ukrajinskými a slovenskými rodinami. 

So vzdelávaním detí z Ukrajiny sa spája viacero problémov, ktorým je v krátkodobom, ale najmä strednodobom a dlhodobom horizonte potrebné venovať pozornosť. 

Podľa vyjadrení Ministerstva školstva, deti sa do škôl neprijímajú, ale len zaraďujú, nie sú teda prijímané v správnom konaní ako riadni žiaci základných škôl. Zároveň podľa toho istého zdroja ministerstva žiaci neplnia povinnú školskú dochádzku. Školy tak nedostávajú na vzdelávanie týchto detí adekvátne finančné prostriedky, ktoré sú napríklad viazané na normatívne financovanie. Ak škola zaradí dieťa z Ukrajiny, má prakticky nárok len na jednorazový príspevok vo výške 200 eur na pokrytie zvýšených nákladov na vzdelávanie týchto detí. Škola má povinnosť takéto dieťa zaradiť, avšak len do výšky maximálnej kapacity, ktorú stanovuje zákon. Ak by mala byť táto kapacita prekročená, školy majú kontaktovať regionálny úrad školskej správy. Jazykovú prípravu týchto detí má škola zabezpečiť tak, že „riaditeľ školy poverí zamestnanca školy na realizáciu jazykových kurzov slovenského jazyka“. Následne škola žiada regionálny úrad o poskytnutí finančných prostriedkov na tento kurz.

Štátny pedagogický ústav, Ministerstvo školstva, ale aj mnohé mimovládne a iné organizácie pripravili množstvo materiálov, ktoré majú školám pomôcť s integráciou detí. Mnohé z týchto materiálov sú mimoriadne dôležité a užitočné a do veľkej miery nahrádzajú nedostatky podporných opatrení z predchádzajúcich rokov. 

Napriek tomu však ostávajú školy na integráciu detí samé bez výraznejšej systematickej podpory a finančného krytia zo strany štátu. 200 eurový príspevok nemôže vykryť všetky náklady škôl na vzdelávanie týchto detí (vrátane potreby financovania ďalších učiteľov, podporných tímov, psychologickej podpory, ale aj napríklad nárastu energií v prípade, že škola prijme vyšší počet týchto detí).

Čo je potrebné urobiť v strednodobom a dlhodobom horizonte

V prvom rade je momentálne veľmi nejasná situácia v oblasti povinnej školskej dochádzky a prijímania detí na riadne vzdelávanie. Povinná školská dochádzka je uplatňovaním práva dieťaťa na vzdelávanie. Keďže v súčasnosti len necelá polovica detí navštevuje školy, je potrebné zabezpečiť poskytovanie vzdelávania všetkým deťom, ktoré majú na Slovensku poskytnuté dočasné útočisko alebo iný typ pobytu a neplnia si povinnú školskú dochádzku inde (napríklad dištančne na Ukrajine). Najneskôr od 1. septembra 2022 by bolo potrebné vyjasniť a zabezpečiť dlhodobé vzdelávanie. S tým súvisí aj zabezpečenie adekvátnych finančných prostriedkov zo strany štátu. 

V druhom rade je dôležité zabezpečiť kvalitné jazykové vzdelávanie na vyrovnávanie jazykových rozdielov a vytvoriť efektívny systém vzdelávania slovenčiny ako druhého jazyka jednak pre deti z Ukrajiny, ale aj celkovo pre všetky deti cudzincov navštevujúcich slovenské školy. 

Ďalšou oblasťou je kvalitná metodická podpora integrácie detí z odlišného prostredia – identifikácia špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb, poskytovanie kvalitného interkultúrneho vzdelávania, zabezpečenie kvalitných adaptačných kurzov na prekonanie prvotných bariér pri vzdelávaní detí (príprava triedy a kolektívu, orientácia v škole, komunikácia s rodičmi detí a podobne). V tejto oblasti je dôležité zriaďovanie a financovanie školských podporných tímov (psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, sociálnych pedagógov a iných), aby adaptačný proces neležal len na pleciach samotných učiteľov.

Ukrajinská škola online

Online vzdelávanie

Ministerstvo školstva Ukrajiny https://mon.gov.ua/ua  

Celo ukrajinský rozvrh hodín: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad 

Iné formy online vzdelávania
https://vop.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/Information-educational-sources-for-Ukrainian-children-en.pdf 

Power point prezentácia : klikni tu  / презентація powerpoint: натисніть тут

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.