Vieme pracovať a nie žobrať!

Finančne podporený sociálny projekt z Nadácie Orange, 2012
 
Tento projekt nadväzuje na predchádzajúci získaný grant zameraný na sociálne vzdelávanie zdravotne postihnutých ľudí v zakladaní chránených dielní a viaczdrojovom financovaní. Tvorí tak nielen súvislú koncepčnú líniu vzdelávania v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku za účelom zlepšenia ich pracovných podmienok, ale aj dôležitú iniciatívu o inovatívne sociálne zmeny pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých a ich integráciu do spoločnosti. Tento projekt má ambíciu pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku v prospech pochopenia a vôle pristupovať k zdravotne postihnutým ľuďom ako k rovnocenným partnerom v spoločnosti. Jeho pokračovaním bude vytvorenie on-line dištančnej sústavy vzdelávaní a individuálnych poradenstiev na komplexnej web stránke o chránených dielňach a zamestnávaní zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku.

Predkladaným projektom by sme chceli prispieť k efektívnejšiemu zameraniu manažmentu ako aj samotných zdravotne postihnutých zamestnancov chránených dielní na zvyšovanie tržieb predajom vlastných výrobkov a služieb, po ktorých by bol väčší dopyt. Odborným vzdelávaním „Zvýšenie tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní“, zameraným na produkt manažment, marketing a PR spolu s praktickými ukážkami a skúsenosťami z prostredia chránených dielní, na ktorých sa zúčastnia a budú aktívne vstupovať formou individuálneho aj skupinového poradenstva aj zdravotne postihnutí dobrovoľníci už z prosperujúcich chránených dielní a z radov študentov sociálnej práce a pracovnej psychológie, by sme chceli motivovať samotných zdravotne postihnutých ľudí k aktívnemu prístupu zlepšovania existenčných podmienok vlastných chránených dielní, v ktorých sú zamestnaní a tým aj prispievať k spoluzodpovednosti a demokratickému prístupu vedenia chránených dielní.

Vypracované produktové portfólia zapojených minimálne 10 chránených dielní ako prezentačné materiály pre zákazníkov z radov verejnosti a firiem s viac ako 20 zamestnancami v rámci zadávania zákazky náhradného plnenia budú tvoriť záverečnú skúšku vzdelávania. Výstupy projektu spolu so základmi školenia ako aj praktickými príkladmi a najčastejšími otázkami a odpoveďami budú spracované na webovej stránke žiadateľa, kde už v súčasnosti pracujeme na obsahu komplexného rozsahu problematiky zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku (legislatíva, súčasný stav chránených dielní a ich zameranie, postup pri zadaní zákazky náhradného plnenia, vedecko-výskumné zistenia z domáceho aj zahraničného prostredia, príklady dobrej praxe atď.). Výstupy tohto projektu na webovej stránke budú slúžiť ako podklady pre komplexnejšie dištančné vzdelávanie a on-line poradenstvo v efektívnom manažmente chránených dielní za účelom zvyšovania tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní na Slovensku, ktoré chceme realizovať v budúcnosti.

Ciele projektu (v bodoch):

 • zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov (zdravotne postihnutí ľudia) do spoločenského diania (trh práce, zamestnávanie) a aktívne ho ovplyvňovať (chránené dielne budú komunikovať s verejnosťou a firmami a presviedčať ich o plnohodnotnej rovnocennosti ponukou svojich kvalitných výrobkov a služieb, pričom firma nemusí vynakladať financie navyše, len efektívnejšie a adresnejšie vynaloží povinné odvody),
 • posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti meniť a ovplyvňovať svoju životnú situáciu (zvýšením vlastných tržieb budú chránené dielne nielen finančne ale aj mentálne samostatnejšie),
 • aktivizovať potenciál jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a zvyšovať tak ich šance na začlenenie sa do spoločnosti (nevyhnutná aktivizácia, motivácia, tvorivé myslenie a schopnosť efektívnej komunikácie s verejnosťou a propagovať služby chránenej dielne)

Aktivity na dosiahnutie cieľov:

 • manažment projektu (jún-október 2012) – príprava vzdelávania (tematická a lektorská triedna kniha, spôsob zapojenia dobrovoľníkov, rozposlanie pozvánok medzi chránené dielne a zber prihlášok, zabezpečenie priestorov a techniky atď.), organizácia vzdelávania (realizácia s podpismi lektorov, dobrovoľníkov a účastníkov, fotodokumentácia zo vzdelávania a praktické výstupy), monitoring a hodnotenie úspešnosti projektu (vypracovávanie priebežnej a záverečnej správy z projektu spolu s dokladovaním účtovných dokladov)
 • vzdelávanie „Zvýšenie tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní“ (júl-september 2012) – realizácia 50 hodinového odborného školenia za účasti dobrovoľníkov už existujúcich a prosperujúcich chránených dielní pre 10-20 účastníkov – manažérov a samotných zdravotne postihnutých zúčastňujúcich sa na rozhodovaní, výrobe alebo prevádzke služieb a administratíve chránených dielní, záverečnou prácou účastníkov budú vypracované produktové portfólia ako prezentačné materiály pre zákazníkov z radov verejnosti a firiem s viac ako 20 zamestnancami v rámci zadávania zákazky náhradného plnenia
 • individuálne poradenstvo vo zvyšovaní tržieb z predaja výrobkov a služieb chránených dielní (júl-september 2012) – realizované prostredníctvom dobrovoľníkov aj priamo v teréne a v prostredí zapojených chránených dielní
 • výber a zverejnenie základov vzdelávania projektu spolu s praktickými príkladmi a najčastejšími otázkami a odpoveďami na web stránke žiadateľa (júl-október 2012) – budú spracované na webovej stránke žiadateľa, kde už v súčasnosti pracujeme na obsahu komplexného rozsahu problematiky zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku (legislatíva, súčasný stav chránených dielní a ich zameranie, postup pri zadaní zákazky náhradného plnenia, vedecko-výskumné zistenia z domáceho aj zahraničného prostredia, príklady dobrej praxe atď.)
 • medializácia výstupov projektu (september – október 2012) – informácie o podporenom projekte budú zverejnené v regionálnych médiách (mesačník Senčan, na web stránke žiadateľa, prípadne podľa záujmu aj v TV Markíza v hlavnom spravodajstve alebo v spravodajstve Slovenského rozhlasu)

Cieľová skupina projektu

 • primárna cieľová skupina – 10-20 účastníkov z chránených dielní (manažéri a zdravotne postihnutí zamestnanci zúčastňujúci sa na rozhodovaní a administratíve organizácie)
 • sekundárna cieľová skupina – ďalší záujemcovia o efektívnejší ekonomický manažment chránenej dielne z radov samotných zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku alebo ich blízkych príbuzných či priateľov, ktorí by chceli zvýšiť tržby z predaja výrobkov a služieb svojich chránených dielní
 • terciárna cieľová skupina – široká verejnosť, ktorá sa dozvie o možnostiach chránených dielní a zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku

Publikácie k sociálnemu projektu nájdete tu.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.