Sociálne projekty

Sanácia rodiny v meste Trnava Tenenet máj 22

Finančný príspevok poskytnutý Mestom Trnava na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti a…

Mesto Trnava Tenenet marec 12

Finančný príspevok poskytnutý Mestom Trnava na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti a…

Mesto Senec Tenenet marec 12

Finančný príspevok poskytnutý Mestom Senec na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti a…

Rodinná poradňa 2023 Tenenet február 8

Finančný príspevok poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti…

Dotácia TTSK na výkon opatrení SPODaSK Tenenet február 8

Finančný príspevok poskytnutý Trnavským samosprávnym krajom na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti…

Kontakt na naše poradne Tenenet február 6

V rámci tohto projektu sú naše služby poskytované v Trnavskom, Banskobystrickom,Prešovskom, Nitrianskom, Košickom a Bratislavskom kraji.  Kontaktná osoba:PhDr. Zuzana AlySociálna pracovníčka, koordinátor poradnezuzkab@tenenet.sk+421 910 553…

Výstupy Tenenet február 6

V rámci projektu boli zapojení 4 zamestnanci, následne spolu 77 klientov. V pravidelných intervaloch sme sa zúčastňovali skupinových stretnutí v Ústave na výkon  trestu odňatia…

Aktivity Tenenet február 6

Trvanie projektu od marca 2022 do decembre 2022. Projekt bol realizovaný v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovkom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. V rámci projektu sme mali naplánované…

ŠSP – špecializované sociálne poradenstvo Tenenet máj 26

Aktivity Výstupy Fotogaléria Záverečná správa

Dotácia na podporu edičnej činnosti MPSVR SR Zuzana Aly máj 26

Predmetom tejto dotácií je podpora edičnej činnosti podľa §8 zákona o dotáciách, ktorého realizáciu zabezpečuje TENENET o.z. Všetky aktivity a činnosti podľa § 8 zákona…

Včasná intervencia TTSKŠSP – špecializované sociálne poradenstvo Zuzana Aly máj 26

Finančný príspevok včasná intervencia ako aj špecializované sociálne poradenstvo poskytnuté Trnavským samosprávnym krajom. Včasná intervencia: Sociálna služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba, ktorá sa…

Včasná intervencia BSK Zuzana Aly máj 26

Včasná intervencia Finančný príspevok poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom na vykonávanie sociálnej služby Včasná intervencia. Sociálna služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodine…

La Sante (pekelná diera) Tenenet apríl 10

Na rok 2022 sme získali dotáciu na projekt zameraný na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu,…

Projekty 2021 Zuzana Aly december 29

https://tenenet.sk/socialne-projekty/projekty-2020/dotacia-mpsvr-sr-na-vykon-opatreni-spodask/(opens in a new tab)

Dotácia TTSK na výkon opatrení SPODaSK Tenenet december 27

TTSK - finančný príspevok poskytnutý Trnavským samosprávnym krajom na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej…

Dotácia MPSVR SR na výkon opatrení SPODaSK Tenenet december 27

Dotácia MPSVR SR poskytnutá Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane…

Rodinná poradňa 2022 Tenenet december 27

Finančný príspevok poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti…

NP BOKKÚ Tenenet december 21

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zapojila 2 komunitné centra TENENET Jánovce (N2020011301) a TENENET Senec (N20200113002) do nového Národného projektu Budovanie…

SOCIO – digitálny nástroj s komplexnými metodikami pre online prácu so sociálnymi klientami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 Lea Rollová november 25

V novembri 2020 nám bol prostredníctvom dotácie na zmiernenie dopadov krízy COVID19 cez Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporený projekt SOCIO. Cieľom je…

post image
IMAS II. Lea Rollová november 20

IMAS – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings (zlepšovanie prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní). Tento projekt je pokračovanie predchádzajúceho projektu IMAS I. Predošlý projekt IMAS I…

#mám na to Lea Rollová október 29

Chudobné rodiny sú súčasťou našej práce. Sú to naši klienti, ktorým sa snažíme našimi odbornými psychologickými, sociálno-pracovnými alebo špeciálno-pedagogickými metódami pomáhať dostať sa z ich…

Komunitné aktivity pre deti a mládež v Senci Lea Rollová jún 2

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2018 podporilo našu činnosť vo výške 2 500 EUR. V rámci projektu a komunitných aktivít pre deti…

Zamestnávateľ bez predsudkov 2018 Lea Rollová jún 2

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2018 podporilo našu činnosť (v spolupráci s chránenou dielňou WELLNEA) vo výške 2 000 EUR. Podávaný projekt je pokračovaním…

Členstvo v EASPD Lea Rollová jún 2

Vďaka finančnej dotácii vo výške 600 EUR poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu nákladov na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v…

Drž groš Lea Rollová jún 2

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA podporila v roku 2018 našu činnosť sumou 5000 EUR zo svojich nadačných zdrojov na tieto aktivity: Minimálne 50 chudobných rodín (sociálne znevýhodnených občanov trnavského…

SPODaSK v rodine BSK + TTSK 2017 – 2021 Marcela Hajtmánková jún 2

Projekty sa zameriavajú na podporu výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí. Hlavná aktivita projektov bude realizovaná 3 podaktivitami, a to:…

Rodina bez závislosti BSK a TTSK 2017 – 2021 Marcela Hajtmánková jún 2

Projekty sú zamerané na sociálnu, psychologickú a psychoterapeutickú individuálnu a skupinovú odbornú pomoc a podporu rodinám so závislým členom, pričom v mnohých prípadoch sa už…

NP PVSS KIKÚ – KC Jánovce a KC Senec ´18 Lea Rollová jún 2

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, v rámci…

post image
IMAS 2017 Tmp Everlution jún 2

IMAS – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings (zlepšovanie prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní). Projekt je finančne podporený z programu Erasmus+ KA1 z Rakúskej strany partnera…

Youth Talent SK Tmp Everlution jún 2

BSK v rámci svojich dotácií (BRDS – Bratislavská regionálna dotačná schéma) v roku 2017 podporil našu činnosť vo výške 4 000 EUR. Projekt sa zameriaval…

Zamestnávateľ bez predsudkov 2017 Tmp Everlution jún 2

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2017 podporilo našu činnosť (v spolupráci s chránenou dielňou WELLNEA) vo výške 2 000 EUR. Podávaný projekt…

Komunitné aktivity pre deti a mládež v Senci 2017 Tmp Everlution jún 2

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2017 podporilo našu činnosť vo výške 2 500 EUR. V rámci projektu a komunitných aktivít pre deti…

Členstvo v EASPD 2017 Tmp Everlution jún 2

Vďaka finančnej dotácii vo výške 600 EUR poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu nákladov na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v…

SPODaSK v rodine BSK + TTSK Tmp Everlution jún 2

Projekty sa zameriavajú na podporu výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí. Minimálne 92 členov dysfunkčných rodín s maloletými deťmi a…

Zamestnanie pre mladých so zdravotným znevýhodnením Tmp Everlution jún 2

Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami…

Rodina bez závislosti BSK a TTSK Tmp Everlution jún 2

Projekty sú zamerané na sociálnu, psychologickú a psychoterapeutickú individuálnu a skupinovú odbornú pomoc a podporu rodinám so závislým členom, pričom v mnohých prípadoch sa už…

DLoT ´17 Tmp Everlution jún 2

Úspešný projekt DLoT – Disability Leaders of Tommorow – lídri budúcnosti pre témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím fungujúci od roku 2015 sa tento…

WTD ´17 Tmp Everlution jún 2

Pokračovanie projektu z roku 2016 EASPD (Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) ako zadávateľ výskumu dôsledkov EU direktív týkajúcich sa pracovného času…

NP PVSS KIKÚ – KC Jánovce a KC Senec ´17 Tmp Everlution jún 2

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, v rámci…

SocioFórum 2016 – výročná konferencia – Inkluzívny trh práce Tmp Everlution jún 2

Výročná konferencia SocioFóra sa konala v dňoch 14. – 15. jún 2016 v Bratislave. Nižšie nájdete pozvánku. Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra spolu s 8.…

Expertíza EÚ PESSIS III Tmp Everlution jún 2

Projekt PESSIS III je zameraný na vytvorenie európskej siete reprezentujúcej zamestnávateľov v odvetví sociálnych služieb. Cieľom projektu je, aby sa zamestnávatelia sociálnych služieb stali uznávanými…

Priority UPSVR Pezinok 2016 – Tábor Tmp Everlution jún 2

UPSVR Pezinok a Senec poskytol v celkovej výške 10 185,56 EUR dotáciu (zmluva č.2/2016 PRIORITY UPSVR Pezinok) na Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový…

post image
ERASMUS + Chudoba a zamestnanie Tmp Everlution jún 2

Poslaním tohto projektu, financovaného z programu ERASMUS +, bolo hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou…

IMAS Tmp Everlution jún 2

IMAS – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings (zlepčovanie prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní). Projekt je finančne podporený z programu Erasmus+ KA1 z Rakúskej…

WTD 2016 Tmp Everlution jún 2

EASPD (Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) ako zadávateľ výskumu dô-sledkov EU direktív týkajúcich sa pracovného času na kvalitu sociálnych a podporovaných…

SPODaSK a ŠSP Tmp Everlution jún 2

Podpora oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) na vykonávanie programov a odborných metód práce zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávaných v…

Členstvo v EASPD 2016 Tmp Everlution jún 2

Vďaka finančnej dotácii vo výške 611 EUR poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu nákladov na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v…

NP PVSS KIKÚ – KC Jánovce a KC Senec 2016 Tmp Everlution jún 2

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, v rámci…

Komunitné aktivity pre deti a mládež v Senci 2016 Tmp Everlution jún 2

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2016 podporilo našu činnosť vo výške 4 000 EUR. V rámci projektu a komunitných aktivít pre deti…

A je to talent! – Youth Talent SK Tmp Everlution jún 2

Ministerstvo kultúry SR v roku 2016 poskytlo 3000 EUR na podporu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Projekt sa zameriava na rozvoj talentu a tvorivého potenciálu mladých…

Seniori deťom Tmp Everlution jún 2

Projekt „Seniori deťom“ sme realizovali s finančnou podporou fondu GSK v období od 1.1.2015 do 30.6.2015. Realizáciou sme chceli prispieť k zapojeniu seniorov z mesta…

Návšteva EÚ parlamentu v Bruseli Tmp Everlution jún 2

Zástupcovia, zamestnanci a dobrovoľníci občianskeho združenia TENENET navštívili 3. júna 2015 Európsky parlament v Bruseli.. Návšteva bola podporená priamo Európskym parlamentom prostredníctvom sektorovo sponzorovanej návštevy.…

Chudoba a zamestnanie Tmp Everlution jún 2

Projekt bol zameraný na hľadanie a praktické overenie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti 40 mladých ľudí so ZP prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód –…

Komunita komunite Tmp Everlution jún 2

Cieľom projektu bolo prostredníctvom zapojenia miestnej komunity obce Jánovce do procesu skrášľovania betónového oplotenia a repasovania nábytku KC Jánovce prispieť k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o…

Náš príbeh Tmp Everlution jún 2

Zámerom tohto projektu je predstaviť individuálne životné príbehy 3 zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS Slatinka, Lučenec. Krátkym filmovým spracovaním formou…

Kurz efektívneho hospodárenia v hmotnej núdzi Tmp Everlution jún 2

Kurz efektívneho hospodárenia v hmotnej núdzi sme pôvodne plánovali (tak finančne ako aj počtom účastníkov) pre minimálne 30 klientov (20 hodín skupinového vzdelávania, 10 hodín…

Case manažment rodín so sociálne znevýhodnenými deťmi a mládežou Tmp Everlution jún 2

Podpora oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie programov a odborných metód práce zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávaných v prirodzenom,…

Národný projekt Komunitné centrá Tmp Everlution jún 2

Stiahnuť: TENENET – Komunitné centrum Jánovce (.pdf)Download

Grant pre ZŤP Jána Wittkaya Tmp Everlution jún 2

Pre ťažko zdravotne postihnutého klienta Jána Wittkaya sme poskytli grant vo výške 1330 € na: sociálnu pomoc – rehabilitačný kurz pre ťažko zdravotne postihnutého klienta…

Grant pre chránenú dielňu WELLNEA Tmp Everlution jún 2

Projekt: Podpora zamestnávania zdravotne postihnutej kaderníčky, ktorá bola poskytnutá chránenej dielni WELLNEA z 2% daní FO a PO na úhradu časti mzdy počas 3 mesiacov (september…

Grant pre OZ Klub žien Slnečnica Tmp Everlution jún 2

Sociálny a komunitný rozvoj Jánovce – TENENET o.z. poskytlo grant Občianskemu združeniu Klub žien Slnečnica (IČO: 42292441) v Jánovciach v 2013 vo výške 400 €…

Chudoba a zamestnanie Tmp Everlution jún 2

Projekt je financovaný z programu EÚ – Erasmus+ prostredníctvom Iuventa. Prebieha od 1.9.2014 do 31.8.2016. Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so…

Kamerový systém poradne TENENET o.z. Tmp Everlution jún 2

Vyššiu bezpečnosť našich priestorov podporilo Mesto Senec vo výške 1 500 €. Ďakujeme.

Informácie o poradni TENENET o.z. Tmp Everlution jún 2

Aby ste nás našli, označili sme naše priestory a rozdali mnoho letákov.A mesto Senec nás v tom podporilo príspevkom vo výške 500 €. Ďakujeme.

Založenie novej chránenej dielne v Bratislave Tmp Everlution jún 2

TENENET podporil založenie novej chránenej dielne v Bratislave začiatkom roka 2013. Mohli tak vzniknúť nové pracovné miesta pre tých, ktorí sú vo svojej práci vynikajúci,…

Komunitné kluby a terény novej generácie Tmp Everlution jún 2

Hlavným cieľom projektu vo vzťahu k cieľovej skupine je predovšetkým sanácia rodiny. Po nadviazaní prvého kontaktu a dôvery s detským a mladým klientom chceme osloviť…

Projekt PRÍBEHY – Spevom k pochopeniu Tmp Everlution jún 2

Vo štvrtok 11.12.2014 sa v DANCE ARÉNE (v budove COOP Jednota) uskutočnilo záverečné slávnostné podujatie k projektu PRÍBEHY – Spevom k pochopeniu (spevom k pochopeniu), kde sme „búrali predsudky“,…

Krátke videá o chránených dielňach Tmp Everlution jún 2

Podporte aj vy VIAC chránené dielne a ušetrite…(pre viac informácií kliknite prosím sem)

Aby šport nebolel… Tmp Everlution jún 2

Poslaním občianskeho združenia TENENET o.z. je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva…

Podpora tvorby nových miest ZŤP Tmp Everlution jún 2

Podporou zakúpenia zariadenia a materiálov pre zdravotne postihnutú kaderníčku na novo vytváranom pracovnom mieste spolu s jej pracovnou asistentkou – rovnako kaderníčkou na tiež novo vytváranom…

ZŤP vedia, chcú a môžu pracovať! Tmp Everlution jún 2

Finančne podporený sociálny projekt z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, 2012 V rámci sociálneho projektu „Zdravotne postihnutí ľudia vedia, chcú a môžu pracovať!“ prebehli v termínoch 21.-25.mája…

Zriadenie sociálnej poradne Tmp Everlution jún 2

Finančne podporený z rozpočtu Mesta Senec v 2013 Nákup zariadení a prístrojov (farebná laserová tlačiareň s kopírkou a skenerom a tonery, popisovacia biela tabuľa s…

Vieme pracovať a nie žobrať! Tmp Everlution jún 2

Finančne podporený sociálny projekt z Nadácie Orange, 2012 Tento projekt nadväzuje na predchádzajúci získaný grant zameraný na sociálne vzdelávanie zdravotne postihnutých ľudí v zakladaní chránených dielní a…

Precíťte skrytý rozmer našej ľudskosti ! Tmp Everlution jún 2

Finančne podporený z BSK (Bratislavský samosprávny kraj), MK SR (Ministerstvo kultúry SR) a IUVENTA Program Mládež v akcii v roku 2013 Len málokto vie, aký…

Grant pre ZŤP Jána Wittkaya Tmp Everlution jún 2

Pre ťažko zdravotne postihnutého klienta Jána Wittkaya sme poskytli grant vo výške 1330 € na: sociálnu pomoc – rehabilitačný kurz pre ťažko zdravotne postihnutého klienta…

Grant pre chránenú dielňu WELLNEA Tmp Everlution jún 2

Projekt: Podpora zamestnávania zdravotne postihnutej kaderníčky, ktorá bola poskytnutá chránenej dielni WELLNEA z 2% daní FO a PO na úhradu časti mzdy počas 3 mesiacov (september…

Grant pre OZ Klub žien Slnečnica Tmp Everlution jún 2

Sociálny a komunitný rozvoj Jánovce – TENENET o.z. poskytlo grant Občianskemu združeniu Klub žien Slnečnica (IČO: 42292441) v Jánovciach v 2013 vo výške 400 €…

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.